Savet za javni red i mir i bezbednost obratiće se Odboru za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije sa molbom da se Savetu dostavi informacija o predlogu Udruženja građana “Istina – Tamarini zakoni”, odnosno informacija o ispunjenosti uslova da navedeni predlog, u skladu sa pozitivno-pravnim propisima Republike Srbije i Poslovnikom Narodne skupštine bude razmatran od strane nadležnih radnih tela i Narodne skupštine Republike Srbije, zaključeno je na današnjoj sednici Saveta. Predlog koje je Udruženje građana “Istina – Tamarini zakoni” uputilo Odboru za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu odnosi se na donošenje propisa kojim će se doprineti ostvarivanju pravne sigurnosti građana u postupcima pred pravosudnim organima, a na današnjoj sednici članovima Saveta obratio se zastupnik Udruženja građana “Istina – Tamarini zakoni” Branko Miladinović i upoznao ih sa aktivnostima ovog Udruženja.

Imajući u vidu da Savet prati stanje u oblastima javnog reda i mira i bezbednosti, kao i u oblasti protivpožarne zaštite i da razmatra pitanja koja se odnose na obim i strukturu učinjenih prekršajnih i krivičnih dela kojima se ugrožava javni red i mir i bezbednost, na sednici je zaključeno da je zbog gubitka ljudskih života od posledica požara na teritoriji Grada Novog Sada u proteklom periodu potrebno da se ostvari efikasnija primena propisa radi zaštite prava građana u postupcima pred pravosudnim organima.