Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatrani su i većinom glasova prihvaćeni Predlog odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Novog Sada i Predlog odluke o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u udeo Grada Novog Sada u kapitalu Društva za prevenciju invalidnosti i radno osposobljavanje invalida „Zaštitna radionica“ DOO Beograd.

Predloženom odlukom o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Novog Sada primenjene su odredbe Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, kojim su, između ostalog, propisane naknade za korišćenje javnih površina, i to: naknada za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti, naknada za korišćenje javne površine za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica, kao i za korišćenje površine i objekta za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica kojim se vrši neposredni uticaj na raspoloživost, kvalitet ili neku drugu osobinu javne površine, za koje dozvolu izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave, naknada za korišćenje javne površine po osnovu zauzeća građevinskim materijalom i za izvođenje građevinskih radova i izgradnju.

Utvrđuju se i visina naknade za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Novog Sada, olakšice, način dostavljanja i sadržaj podataka o korišćenju javne površine koje nadležne gradske uprave dostavljaju Gradskoj poreskoj upravi, koja utvrđuje obavezu plaćanja naknade, a propisano je i da obaveza plaćanja naknade za korišćenje nastaje danom početka korišćenja javne površine i traje dok traje korišćenje javne površine. Naknada utvrđuje rešenjem Gradske poreske uprave koja vrši kontrolu i naplatu naknade, a propisane su i zone po kojima se plaća.

Predlog odluke o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u udeo Grada Novog Sada u kapitalu Društva za prevenciju invalidnosti i radno osposobljavanje invalida „Zaštitna radionica“ DOO Beograd donosi se u cilju konačne realizacije postupka konverzije i regulisanja predmetnih dugova ovog privrednog društva, čime bi se okončao postupak naplate dospelih i nenaplaćenih dugovanja po osnovu ustupljenih javnih prihoda i samim tim poboljšali uslovi za njihovo poslovanje.