На данашњој седници Савета за буџет и финансије разматрани су и већином гласова прихваћени Предлог одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Новог Сада и Предлог одлуке о конверзији потраживања Града Новог Сада у удео Града Новог Сада у капиталу Друштва за превенцију инвалидности и радно оспособљавање инвалида „Заштитна радионица“ ДОО Београд.

Предложеном одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Новог Сада примењене су одредбе Закона о накнадама за коришћење јавних добара, којим су, између осталог, прописане накнаде за коришћење јавних површина, и то: накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине, за које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе, накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу.

Утврђују се и висина накнаде за коришћење јавних површина на територији Града Новог Сада, олакшице, начин достављања и садржај података о коришћењу јавне површине које надлежне градске управе достављају Градској пореској управи, која утврђује обавезу плаћања накнаде, а прописано је и да обавеза плаћања накнаде за коришћење настаје даном почетка коришћења јавне површине и траје док траје коришћење јавне површине. Накнада утврђује решењем Градске пореске управе која врши контролу и наплату накнаде, а прописане су и зоне по којима се плаћа.

Предлог одлуке о конверзији потраживања Града Новог Сада у удео Града Новог Сада у капиталу Друштва за превенцију инвалидности и радно оспособљавање инвалида „Заштитна радионица“ ДОО Београд доноси се у циљу коначне реализације поступка конверзије и регулисања предметних дугова овог привредног друштва, чиме би се окончао поступак наплате доспелих и ненаплаћених дуговања по основу уступљених јавних прихода и самим тим побољшали услови за њихово пословање.