Članovi Saveta za zaštitu životne sredine su na današnjoj sednici razmatrali Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2018. godinu.

Program obuhvata podsticajne, preventivne i sanacione programe i projekte, zatim programe i projekte praćenja stanja životne sredine (monitoring) na teritoriji Grada Novog Sada, programe zaštite i razvoja zaštićenih prirodnih dobara na teritoriji Grada Novog Sada, istraživačke i razvojne programe i projekte, obrazovne aktivnosti i jačanje svesti o potrebi zaštite životne sredine, informisanje i objavljivanje podataka o stanju i kvalitetu životne sredine i troškove realizacije programa. Napravljen je na bazi planiranih prihoda a to su, Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine, Naknada za supstance koje oštećuju ozonski omotač i naknada za plastične kese, Naknada od emisije sumpor dioksida, azot dioksida, praškastih materija i odloženog otpada, Neraspoređeni višak nrihoda iz ranijih godina – suficit i Prihodi  iz budžeta Grada Novsg Sada.Od planiranih prihoda za realizaciju ovog Programa u visini od 273.5 miliona dinara, opredenjenih Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2018. godinu, ostavareno je oko 297, 8 miliona dinara, dok su ostavareni rashodi u visini od oko 255 miliona dinara.

Savet je većinom glasova prihvatio Izveštaj i uputio ga Skupštini grada na razmatranje.