Чланови Савета за заштиту животне средине су на данашњој седници разматрали Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018. годину.

Програм обухвата подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте, затим програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) на територији Града Новог Сада, програме заштите и развоја заштићених природних добара на територији Града Новог Сада, истраживачке и развојне програме и пројекте, образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине, информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине и трошкове реализације програма. Направљен је на бази планираних прихода а то су, Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине, Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне кесе, Накнада од емисије сумпор диоксида, азот диоксида, прашкастих материја и одложеног отпада, Нераспоређени вишак nрихода из ранијих година – суфицит и Приходи  из буџета Града Новсг Сада.Од планираних прихода за реализацију овог Програма у висини од 273.5 милиона динара, опредењених Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину, оставарено је око 297, 8 милиона динара, док су оставарени расходи у висини од око 255 милиона динара.

Савет је већином гласова прихватио Извештај и упутио га Скупштини града на разматрање.