Članovi Saveta za obrazovanje i sport na današnjoj sednici prihvatili su većinom glasova Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina” Novi Sad za 2019. godinu i uputili ga Skupštini grada na razmatranje.

Prema pomenutom Predlogu, razlog za izmene Programa poslovanja JP “Sportski i poslovni centar Vojvodina” je optimizacija broja zaposlenih do nivoa koji bi obezbedio stabilizaciju finansijske pozicije i omogućio nesmetani rad preduzeća, uz kreditno zaduženje na osnovu Odluke o zaduživanju putem kredita JP “Sportski i poslovni centar Vojvodina”.

O prihvaćenom Predlogu raspravljaće odbornici i odbornice na narednoj sednici Skuštine Grada Novog Sada.