Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatrani su i većinom glasova prihvaćeni Predlog odluke o završnom računu budžeta Grada Novog Sada za 2018. godinu i Predlog odluke o otpisu potraživanja po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda Grada Novog Sada subjektu privatizacije „INSTITUT GOŠA“ Društvo sa ograničenom odgovornošću za obavljanje naučno istraživačkih i razvojnih poslova, Beograd, te upućeni Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Govoreći samo o izvorima sredstava iz budžeta, planirani obim ovih sredstava za 2018. godinu, u iznosu od 21.342,6 miliona dinara, ostvaren je sa 105,1% ili u iznosu od 22.423,8 miliona dinara, a doda li se ostvarenom iznosu i preneti višak prihoda i primanja iz ranijih godina u iznosu od 6.647,7 miliona dinara, ukupno ostvarena sredstva iz budžeta u 2018. godini iznose 29.071,5 miliona dinara, što je 103,9% u odnosu na plan. Od planiranih 150,6 miliona dinara iz dodatnih prihoda korisnika ostvareno je 64,2 %, odnosno 96,7 miliona dinara, koji sa prenetim viškom prihoda i primanja iz ranijih godina u iznosu od 22,8 miliona dinara čini ukupno 119,5 miliona dinara ostvarenih dodatnih prihoda korisnika – izvestila je na sednici članica Gradskog veća za budžet i finansije Aleksandra Radak. Ona je dodala da, uvažavajući zakonsku odredbu da “budžetski prihodi i primanja moraju biti u ravnoteži sa budžetskim rashodima i izdacima” ukupni rashodi i izdaci korisnika budžeta Grada Novog Sada, za koje su Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2018. godinu planirana sredstva iz budžeta u iznosu od 27.990,3 miliona dinara sa prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina i iz dodatnih prihoda korisnika u ukupnom iznosu od 173,4 miliona dinara takođe sa prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina, izvršeni su u iznosu od 23.003,9 miliona dinara, što je 81,68% od 28.163,7 miliona dinara ukupno raspoređenih sredstava za finansiranje rashoda i izdataka korisnika budžeta, odnosno obaveza budžeta Grada u 2018. godini.