На данашњој седници Савета за буџет и финансије разматрани су и већином гласова прихваћени Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2018. годину и Предлог одлуке о отпису потраживања по основу неизмирених уступљених јавних прихода Града Новог Сада субјекту приватизације „ИНСТИТУТ ГОША“ Друштво са ограниченом одговорношћу за обављање научно истраживачких и развојних послова, Београд, те упућени Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Говорећи само о изворима средстава из буџета, планирани обим ових средстава за 2018. годину, у износу од 21.342,6 милиона динара, остварен је са 105,1% или у износу од 22.423,8 милиона динара, а дода ли се оствареном износу и пренети вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 6.647,7 милиона динара, укупно остварена средства из буџета у 2018. години износе 29.071,5 милиона динара, што је 103,9% у односу на план. Од планираних 150,6 милиона динара из додатних прихода корисника остварено је 64,2 %, односно 96,7 милиона динара, који са пренетим вишком прихода и примања из ранијих година у износу од 22,8 милионa динара чини укупно 119,5 милиона динара остварених додатних прихода корисника – известила је на седници чланица Градског већа за буџет и финансије Александра Радак. Она је додала да, уважавајући законску одредбу да “буџетски приходи и примања морају бити у равнотежи са буџетским расходима и издацима” укупни расходи и издаци корисника буџета Града Новог Сада, за које су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину планирана средства из буџета у износу од 27.990,3 милиона динара са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и из додатних прихода корисника у укупном износу од 173,4 милиона динара такође са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, извршени су у износу од 23.003,9 милиона динара, што је 81,68% од 28.163,7 милиона динара укупно распоређених средстава за финансирање расхода и издатака корисника буџета, односно обавеза буџета Града у 2018. години.