Danas je održana L sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su doneta sledeća akta:

1. Odluka o završnom računu budžeta Grada Novog Sada za 2018. godinu

2. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada

3. Odluka o izmenama Odluke o proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom iz Toplifikacionog sistema Grada Novog Sada

4. Odluka o izradi plana generalne regulacije prostora između ulica Mičurinove, Novosadskog sajma i Futoške u Novom Sadu

5. Odluka o izradi plana generalne regulacije dela SC „Sajmište“ južno od ulice Novosadskog sajma u Novom Sadu

6. Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost Grada Novog Sada za period 2019-2020. godine

7. Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Novog Sada, Republika Srbija i Grada Engijen le Ben, Republika Francuska

8. Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Novog Sada, Republika Srbija i Grada Sen Lu la Fore, Republika Francuska

9. Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Novog Sada, Republika Srbija i Grada Tavernji, Republika Francuska

10. Odluke o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Novog Sada u javnu svojinu Republike Srbije bez naknade

11. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2018. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2018. godinu

12. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2018. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2018. godinu

13. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JKP „Informatika“ Novi Sad za 2018. godinu sa Finansijskim izveštajem JKP „Informatika“ Novi Sad za 2018. godinu

14. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2018. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2018. godinu

15. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2018. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2018. godinu

16. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2018. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2018. godinu

17. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2018. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2018. godinu

18. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2018. godinu

19. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2018. godinu

20. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Informatika“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2018. godinu

21. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2018. godinu

22. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2018. godinu

23. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2018. godinu

24. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih  aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji  je osnivač Grad Novi Sad, za period 01. januar – 31. mart 2019.  godine

25. Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad

26. Odluka o zaduživanju putem dugoročnog kredita Javnog komunalno preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad

27. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2019. godinu

28. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad za 2019. godinu

29. Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad za 2018. godinu

30. Izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad za 2018. godinu

31. Zaključak sa Izveštajem o sprovedenom postupku kontrole nad radom i poslovanjem zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Grad Novi Sad na dan 11.04.2019. godine

32. Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Grada Novog Sada za 2018. godinu

33. Izveštaj o stanju prirode na teritoriji Grada Novog Sada za period 2013-2017. godine

34. Izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada za 2018. godinu

35. Plan rada Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada za 2019. godinu

36. Odluka o otpisu potraživanja po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda Grada Novog Sada subjektu privatizacije „INSTITUT GOŠA“ Društvo sa ograničenom odgovornošću za obavljanje naučno istraživačkih i razvojnih poslova, Beograd

37. Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad

38. Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad

39. Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad

40. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Sonja Marinković“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju direktora Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin

– Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih „Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović-Kalin“ u Novom Sadu

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Ljudovit Štur“, Kisač

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Srednje mašinske škole, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Srednje mašinske škole, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada Novog Sada