Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatrani su Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2019. godinu i Predlog odluke o boravišnoj taksi.

Predlogom odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2019. godinu, predviđeno je da, sa izvršenim izmenama u planu prihoda budžeta, sredstva iz budžeta za 2019. godinu (bez “suficita” sredstava iz ranijih godina, utvrđenog završnim računom budžeta Grada Novog Sada za 2018. godinu) iznose 23.067.411.289,07 dinara. Uzimajući u obzir i suficit sredstava budžeta iz ranijih godina koji se prenosi u ovu godinu u iznosu od 6.162.950.015,87 dinara, ukupna budžetska sredstva (bez dodatnih prihoda korisnika) iznose 29.230.361.304,94 dinara, što je 11,1% više u odnosu na važeći plan od 26.310.224.361,12 dinara. Sa izmenama planiranog iznosa dodatnih prihoda korisnika, koje su predložili korisnici budžeta izuzeti od zakonske odredbe o ukidanju sopstvenih prihoda (povećanje za 37.981.358,00 dinara na iznos od 185.840.003,00 dinara), uključujući i suficit ovih sredstava u iznosu od 21.522.935,13 dinara, dodatni prihodi korisnika, po predloženom rebalansu budžeta, iznose 207.362.938,13 dinara. Uzimajući u obzir nove projekcije sredstava iz budžeta i dodatnih prihoda za ovu budžetsku godinu, kao i deo prenetih neutrošenih sredstava (njihov “suficit”) iz ranijih godina u ukupnom iznosu od 6.184.472.951,00 dinara, koji se raspoređuje ovim predlogom, ukupna sredstva za potrošnju u 2019. godini iznose 29.437.724.243,07 dinara, odnosno povećana su za 11,3% u odnosu na sredstva koja su prethodnom Odlukom planirana iz svih izvora finansiranja u iznosu od 26.458.083.006,12 dinara.

Razlog za donošenje nove Odluke o boravišnoj taksi je usaglašavanje sa odredbama Zakona o ugostitenjstvu, kojima se uređuje boravišna taksa, a koja je do sada bila regulisana Zakonom o turizmu. Povodom Nacrta odluke o boravišnoj taksi predloženom odlukom zadržava se visina boravišie takse od 130,00 dinara, koliko je iznosila i do sada.