Na današnjoj sednici članovi Saveta za obrazovanje i sport Skupštine Grada Novog Sada upoznati su sa Informacijom o uspostavljanju zaloge na potraživanjima po ugovorima o zakupu Javnog preduzeća Sportski i poslovni centar “Vojvodina” Novi Sad i davanju sredstva finansijskog obezbeđenja, u cilju realizacije Odluke o zaduživanju putem kredita JP Sportski i poslovni centar “Vojvodina” Novi Sad.

Sredstva dobijena po osnovu kredita koristiće se za racionalizaciju broja zaposlenih, kao mera poslovne stabilizacije. Imajući u vidu da ovo javno preduzeće ne raspolaže sopstvenim finansijskim sredstvima, isto se opredelilo da uzimanjem kredita kod poslovne banke obezbedi potrebna sredstva za isplatu otpremnina zaposlenima koji su proglašeni tehnološkim viškom, a u skladu sa Programom rešavanja viška zaposlenih donesenim na sednici Nadzornog odbora ovog preduzeća. Dugoročni kredit ovom JP u iznosu od 100 miloina dinara, odobrila je AIK banka, sa rokom otplate od 72 meseca, periodom raspoloživosti 12 meseci, referentnom kamatnom stopom NBS + 1,95% na godišnjem nivou, grejs periodom od 12 meseci i otplatom u 60 jednakih mesečnih rata. Pored navedenih uslova banka zahteva uspostavljanje zaloge na potraživanjima ovog preduzeća iz ugovora o zakupu poslovnog prostora, kao i izdavanje sredstva finansijskog obezbeđenja u vidu 30 blanko menica od strane JP Sportski i poslovni centar “Vojvodina” Novi Sad, a u korist AIK banke.

Većinom glasova usvojena Informacija upućena je Skupštini grada na dalje razmatranje.