На данашњој седници чланови Савета за образовање и спорт Скупштине Града Новог Сада упознати су са Информацијом о успостављању залоге на потраживањима по уговорима о закупу Јавног предузећа Спортски и пословни центар “Војводина” Нови Сад и давању средства финансијског обезбеђења, у циљу реализације Одлуке о задуживању путем кредита ЈП Спортски и пословни центар “Војводина” Нови Сад.

Средства добијена по основу кредита користиће се за рационализацију броја запослених, као мера пословне стабилизације. Имајући у виду да ово јавно предузеће не располаже сопственим финансијским средствима, исто се определило да узимањем кредита код пословне банке обезбеди потребна средства за исплату отпремнина запосленима који су проглашени технолошким вишком, а у складу са Програмом решавања вишка запослених донесеним на седници Надзорног одбора овог предузећа. Дугорочни кредит овом ЈП у износу од 100 милоина динара, одобрила је АИК банка, са роком отплате од 72 месеца, периодом расположивости 12 месеци, референтном каматном стопом НБС + 1,95% на годишњем нивоу, грејс периодом од 12 месеци и отплатом у 60 једнаких месечних рата. Поред наведених услова банка захтева успостављање залоге на потраживањима овог предузећа из уговора о закупу пословног простора, као и издавање средства финансијског обезбеђења у виду 30 бланко меница од стране ЈП Спортски и пословни центар “Војводина” Нови Сад, а у корист АИК банке.

Већином гласова усвојена Информација упућена је Скупштини града на даље разматрање.