Na današnjoj sednici Saveta za mlade razmatran je Predlog odluke o dopuni Odluke o ostvarivanju potreba i interesa mladih u oblastima omladinskog sektora na teritoriji Grada Novog Sada.

Predlogom odluke uređeno je da, za finansiranje projekata koji su proglašeni od značaja za Grad, a koji su istovremeno i od nacionalnog značaja, sredstva se mogu dodeljivati nosiocima aktivnosti za realizaciju projekata i bez sprovođenja javnog konkursa.

Predlogom odluke uređeno je i da se predmetna sredstva koriste u skladu sa programom koji donosi Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika, te da Gradsko veće usvaja godišnje izveštaje o realizaciji projekata koje podnose nosioci aktivnosti projekata putem Kancelarije za mlade.