Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova usvojili  Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća “Novosadska toplana” Novi Sad za 2018. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća “Novosadska toplana” Novi Sad za 2018. godinu.

Iz ovog Izveštaja se može videti da je plan proizvodnje i nabavke toplotne energije za grejanje u 2018. godini ostvaren sa 102,77%, gde je od ukupno proizvedene toplotne energije za grejanje 62.11 % proizvela JKP “Novosadska toplana”, a 37,89% je preuzeto od JP EPS Beograd – Ogranak Panonske TE-TO Novi Sad. Ostvareni obim proizvodnje toplotne energije za toplu potrošnu vodu, u odnosu na planirani, manji je za 9,87%, dok je ostvaren obim proizvodnje u 2018. godini manji za l,57% u odnosu na 2017. godinu. U 2018. godini utrošena je manja kogličina gasa u proizvodnji toplotne energije za 8,83%, povećana je površinu za grejanje za 0,87 % u odnosu na 2017. godinu, dok je ostvaren prihod od prooizvedene električne energije u visini od 785.565.715 dinara. Ukupni prihodi u odnosu na plan 2018. godine veći su za 0,76% i iznose 9.285.468.000,00 dinara, gde je najveće učešće poslovnih prihoda u iznosu od 7.845.110.000,00 koji su u odnosu na plan manji su za l,90%. Ukupni rashodi su u visini od 8.309.869.000,00 i manji su za 7,41% u odnosu na plan, a najveće učešće imaju troškovi goriva i energije sa 65,25%, zatim nematerijalni troškovi sa 6,7%, troškovi zarada naknada zarada i ostali lični rashodi sa 5,73% kao i ostali poslovni rashodi sa 22,32%. Ostvaren je dobitak pre oporezivanja u iznosu od 975.599.000,00 dinara, od toga su poreski rashodi perioda koji umanjuju dobitak pre oporezivanja za iznos od 175.541.000,00 dinara i odloženi poreski prihodi perioda koji ga uvećavaju u iznosu od 110.115.000,00 dinara, tako da će ostvareni neto dobitak u iznosi 910.173.000,00 biti raspoređen uz saglasnost Osnivača. Javno komunalno preduzeće “Novosadska toplana” je korigovala cene toplotne energije od 1. novembra 2018. godine i nije dobijala sredstava iz budžeta Grada Novog Sada, stoji u Izveštaju o realizaciji programa poslovonja ovog preduzeća za 2018. godinu.

Prihvaćeni izveštaj upućen je Skupštini Grada Novog Sada.