Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова усвојили  Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа “Новосадска топлана” Нови Сад за 2018. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа “Новосадска топлана” Нови Сад за 2018. годину.

Из овог Извештаја се може видети да је план производње и набавке топлотне енергије за грејање у 2018. години остварен са 102,77%, где је од укупно произведене топлотне енергије за грејање 62.11 % произвела ЈКП “Новосадска топлана”, а 37,89% је преузето од ЈП ЕПС Београд – Огранак Панонске ТЕ-ТО Нови Сад. Остварени обим производње топлотне енергије за топлу потрошну воду, у односу на планирани, мањи је за 9,87%, док је остварен обим производње у 2018. години мањи за l,57% у односу на 2017. годину. У 2018. години утрошена је мања когличина гаса у производњи топлотне енергије за 8,83%, повећана је површину за грејање за 0,87 % у односу на 2017. годину, док је остварен приход од прооизведене електричне енергије у висини од 785.565.715 динара. Укупни приходи у односу на план 2018. године већи су за 0,76% и износе 9.285.468.000,00 динара, где је највеће учешће пословних прихода у износу од 7.845.110.000,00 који су у односу на план мањи су за l,90%. Укупни расходи су у висини од 8.309.869.000,00 и мањи су за 7,41% у односу на план, а највеће учешће имају трошкови горива и енергије са 65,25%, затим нематеријални трошкови са 6,7%, трошкови зарада накнада зарада и остали лични расходи са 5,73% као и остали пословни расходи са 22,32%. Остварен је добитак пре опорезивања у износу од 975.599.000,00 динара, од тога су порески расходи периода који умањују добитак пре опорезивања за износ од 175.541.000,00 динара и одложени порески приходи периода који га увећавају у износу од 110.115.000,00 динара, тако да ће остварени нето добитак у износи 910.173.000,00 бити распоређен уз сагласност Оснивача. Јавно комунално предузеће “Новосадска топлана” је кориговала цене топлотне енергије од 1. новембра 2018. године и није добијала средстава из буџета Града Новог Сада, стоји у Извештају о реализацији програма пословоња овог предузећа за 2018. годину.

Прихваћени извештај упућен је Скупштини Града Новог Сада.