Članovi Saveta za budžet i finansije na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Predlog odluke o izmeni Odluke o boravišnoj taksi i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Kako je obrazloženo, Predogom odluke izvršeno je usaglašavanje sa Uredbom o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domahe radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja, koja je stupila na snagu 1. jula 2019. godine. Uredbom su bliže propisani uslovi i način utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja.

O prihvaćenom Predlogu raspravljaće odbornici i odbornice na sednici Skupštine Grada Novog Sada, koja se održava u ponedeljak, 15. jula.