Članice i članovi Saveta za budžet i finansije na današnjoj sednici su razmatrali i većinom glasova prihvatili Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. juna 2019. godine.

Na sednici je rečeno da je Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. juna 2019. godine pokazao da je u prvih šest meseci ove godine ukupno ostvareno 10.292,4 miliona dinara tekućih prihoda i primanja budžeta, što sa 3.472,5 miliona dinara prenetih sredstava iz ranijih godina čini 13.765,0 miliona dinara.

Analiza prihodne strane budžeta pokazala je da prihodi i primanja budžeta tekuće godine beleže dobro ostvarenje (45,1% godišnjeg plana i 86,9% polugodišnjeg plana), kao i da su ostvareni za 6,8% iznad ostvarenja u istom periodu prošle godine. I kada je u pitanju ostvarenje samo tekućih prihoda, ono je, takođe, dobro (87,7% šestomesečnog plana), a u odnosu na isti period prošle godine veće je za 12,5%. U okviru tekućih prihoda najbolje ostvarenje imaju porezi 7.123,7 miliona dinara (93,25% šestomesečnog plana).

U posmatranom periodu rashodi i izdaci iz sredstava budžeta izvršeni su u iznosu od 8.183,6 miliona dinara, što čini 31,1% godišnjeg i 53,4% polugodišnjeg plana, a za 1,7% su veći od izvršenih rashoda i izdataka u istom periodu prošle godine.

Kada se rashodna strana budžeta posmatra sa stanovišta funkcionalne klasifikacije evidentno je da najveće učešće u ukupnoj potrošnji iz budžeta imaju Ekonomski poslovi (26,3%), Obrazovanje (18,85%) i Opšte javne usluge (15,3%).

U ekonomskoj strukturi ukupnih rashoda i izdataka najveće je učešće tekućih rashoda (80,8%), dok kapitalni rashodi učestvuju sa 17,1 %, a izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine sa 2,1%. Ovaj odnos između tekućih i kapitalnih rashoda menja se, naravno, ako se, u cilju što realnijeg iskazivanja kapitalne potrošnje, izvršenim izdacima dodaju i sredstva utrošena za kapitalne subvencije, za kapitalne transfere ostalim nivoima vlasti i za kapitalne dotacije. U tom slučaju kapitalna potrošnja čini 21,9% ukupno utrošenih sredstava, a tekuća potrošnja, shodno tome, 76,0%. U okviru tekućih rashoda najveće je učešće rashoda za korišćenje usluga i roba, koji su izvršeni u iznosu od 2.156,1 milion dinara i čine 32,6% tekućih rashoda, kao i rashoda za zaposlene, izvršenih u iznosu od 1.587,2 miliona dinara, što je 24% tekućih rashoda.

U narednom periodu, očekuje se bolja realizacija budžeta, naročito kada su u pitanju kapitalni rashodi, s obzirom na to da se očekuje okončanje započetih postupaka javnih nabavki, što će omogućiti intenziviranje, u prethodnom periodu započetih, investicionih aktivnosti – rečeno je na sednici.