Чланице и чланови Савета за буџет и финансије на данашњој седници су разматрали и већином гласова прихватили Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2019. године.

На седници је речено да је Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. jануара до 30. јуна 2019. године показао да је у првих шест месеци ове године укупно остварено 10.292,4 милиона динара текућих прихода и примања буџета, што са 3.472,5 милиона динара пренетих средстава из ранијих година чини 13.765,0 милиона динара.

Анализа приходне стране буџета показала је да приходи и примања буџета текуће године бележе добро остварење (45,1% годишњег плана и 86,9% полугодишњег плана), као и да су остварени за 6,8% изнад остварења у истом периоду прошле године. И када је у питању остварење само текућих прихода, оно је, такође, добро (87,7% шестомесечног плана), а у односу на исти период прошле године веће је за 12,5%. У оквиру текућих прихода најбоље остварење имају порези 7.123,7 милиона динара (93,25% шестомесечног плана).

У посматраном периоду расходи и издаци из средстава буџета извршени су у износу од 8.183,6 милиона динара, што чини 31,1% годишњег и 53,4% полугодишњег плана, а за 1,7% су већи од извршених расхода и издатака у истом периоду прошле године.

Када се расходна страна буџета посматра са становишта функционалне класификације евидентно је да највеће учешће у укупној потрошњи из буџета имају Економски послови (26,3%), Образовање (18,85%) и Опште јавне услуге (15,3%).

У економској структури укупних расхода и издатака највеће је учешће текућих расхода (80,8%), док капитални расходи учествују са 17,1 %, а издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине са 2,1%. Овај однос између текућих и капиталних расхода мења се, наравно, ако се, у циљу што реалнијег исказивања капиталне потрошње, извршеним издацима додају и средства утрошена за капиталне субвенције, за капиталне трансфере осталим нивоима власти и за капиталне дотације. У том случају капитална потрошња чини 21,9% укупно утрошених средстава, а текућа потрошња, сходно томе, 76,0%. У оквиру текућих расхода највеће је учешће расхода за коришћење услуга и роба, који су извршени у износу од 2.156,1 милион динара и чине 32,6% текућих расхода, као и расхода за запослене, извршених у износу од 1.587,2 милиона динара, што је 24% текућих расхода.

У наредном периоду, очекује се боља реализација буџета, нарочито када су у питању капитални расходи, с обзиром на то да се очекује окончање започетих поступака јавних набавки, што ће омогућити интензивирање, у претходном периоду започетих, инвестиционих активности – речено је на седници.