Danas je održana LIII sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su doneta sledeća akta:

1. Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. juna 2019. godine

2. Plan detaljne regulacije prostora planiranog za arheološki park, zapadno od Bulevara Evrope u Novom Sadu

3. Plan detaljne regulacije prostora u produžetku Leptirove ulice u Veterniku

4. Plan detaljne regulacije dela centra u Petrovaradinu

5. Plan detaljne regulacije radne zone „Sever IV“ u Novom Sadu

6. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu (lokalitet na uglu Bulevara kralja Petra I i Rumenačke ulice)

7. Odluka o izradi Plana detaljne regulacije Limanskog parka u Novom Sadu

8. Odluka o izradi plana generalne regulacije prostora južno od Radničke ulice u Novom Sadu

9. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Ruđera Boškovića broj 16)

10. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Kać (lokalitet predškolske ustanove u Ulici Save Maleševa)

11. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet Stadiona „Karađorđe“ sa neposrednim okruženjem)

12. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet u Ulici cara Dušana broj 2)

13. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Čenej (usklađivanje zaštitne zone dalekovoda sa propisima)

14. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije centra Sremske Kamenice (lokalitet verskog objekta na Trgu kralja Petra I)

15. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije kompleksa Dečije bolnice i stanovanja na delu prostora između  ulica Hajduk Veljkove i Futoške u Novom Sadu (lokalitet između ulica Hajduk Veljkove i dr Hempta)

16. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije opštegradskog centra-centralne funkcije južno od Ulice Rade Kondića u Futogu (lokalitet na uglu ulica Rada Kondića i Prvomajske)

17. Odluka o usvajanju Koncesionog akta za projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje garaža na teritoriji Grada Novog Sada

18. Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

19. Odluka o pomoći za ozakonjenje stana ili porodične kuće kao vid stambene podrške

20. Odluka o davanju stana u javnoj svojini Grada Novog Sada u neprofitni zakup kao vid stambene podrške

21. Odluka o dodeli stana ili porodične kuće kao vid stambene podrške

22. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju komunalne radne organizacije „Gradsko zelenilo“ u Novom Sadu, kao javnog komunalnog preduzeća

23. Odluka o mreži javnih ustanova koje obavljaju delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji Grada Novog Sada

24. Odluka o finansijskoj podršci Fondu za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu, za školsku 2019/2020. godinu

25. Odluka o postavljanju spomen-ploče Jelici Belović Bernadžikovskoj u Novom Sadu

26. Odluka o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju spomen – ploče Jelici Belović Bernadžikovskoj u Novom Sadu

27. Izveštaj o realizaciji Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2019. godinu – tekuće subvencije, za period januar-jun 2019. godine

28. Izveštaj o realizaciji Programa finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2019. godini za period januar-jun 2019. godine

29. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2019. godinu, za period 1. januar – 30. jun 2019. godine

30. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2019. godinu, za period 1. januar – 30. jun 2019. godine

31. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2019. godinu, za period I-VI 2019. godine

32. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2019. godinu, za period 1. januar – 30. jun 2019. godine

33. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2019. godinu, za period 1. januar – 30. jun 2019. godine

34. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2019. godinu, za period 1. januar – 30. jun 2019. godine

35. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za period januar-jun 2019. godine

36. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za period od 01. januara do 30. juna 2019. godine

37. Zaključak povodom Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 30. jun 2019. godine

38. Odluka o izmeni Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2019. godinu

39. Odluka o izmeni Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2019. godinu

40. Odluka o izmenama Odluke o Programu aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2019. godini

41. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2019. godinu

42. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2019. godinu

43. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2019. godinu

44. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja JKP „Informatika“ Novi Sad za 2019. godinu

45. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama  Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća “Put” Novi Sad za 2019. godinu

46. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća  „Novi Sad” Novi Sad za 2019. godinu

47. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad za 2019. godinu

48. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada i razvoja Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad za 2019. godinu

49. Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i završni račun Agencije za energetiku Grada Novog Sada za 2018. godinu

50. Godišnji likvidacioni izveštaj sa stanjem na dan 31. decembar 2018. godine Javnog preduzeća „Poslovni prostor“ Novi Sad – u likvidaciji, broj: 27/19 od 29. marta 2019. godine

51. Rešenje o razmeni nepokretnosti neposrednom pogodbom između Grada Novog Sada i IPON GRADNJE DOO NOVI SAD

52. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada „SPV DUNAV“ d.o.o. Novi Sad

53. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada „SPV TISA“ d.o.o. Novi Sad

54. Rešenja Komisije za nazive delova naseljenih mesta i javnih službi:

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Ratka Radivojevića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Pavla Jankovića Šoleta)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu  (Ulica Milana Kerca)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Milana Ševića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Todora J. Mišića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Miloša Marića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Vladimira Totovića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Pavice Mrazović)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Bogomila Karlavarisa)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Slavka Borojevića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Diane Budisavljević)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Ivana Tabakovića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Milenka Parabućskog)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Milana Kečića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Gedeona Dunđerskog)

– Rešenje o utvrđivanju produžetka ulice u Novom Sadu (produžetak Ulice dr Laze Markovića)

– Rešenje o utvrđivanju produžetka ulice u Novom Sadu  (produžetak Ulice Milana Džanića)

55. Rešenje kojim se odobrava upotreba naziva Grada Novog Sada Sportskom udruženju „VOJVODA STEPA NOVI SAD“, u osnivanju

56. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad Grada Novog Sada

– Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad Grada Novog Sada

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Kosta Trifković“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Marija Trandafil“, Veternik

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne muzičke škole „Josip Slavenski“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Baletske škole u Novom Sadu, Novi Sad