Данас је одржана LIII седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су донета следећа акта:

1. Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2019. године

2. План детаљне регулације простора планираног за археолошки парк, западно од Булевара Европе у Новом Саду

3. План детаљне регулације простора у продужетку Лептирове улице у Ветернику

4. План детаљне регулације дела центра у Петроварадину

5. План детаљне регулације радне зоне „Север IV“ у Новом Саду

6. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет на углу Булевара краља Петра I и Руменачке улице)

7. Одлука о изради Плана детаљне регулације Лиманског парка у Новом Саду

8. Одлука о изради плана генералне регулације простора јужно од Радничке улице у Новом Саду

9. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет у Улици Руђера Бошковића број 16)

10. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Каћ (локалитет предшколске установе у Улици Саве Малешева)

11. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет Стадиона „Карађорђе“ са непосредним окружењем)

12. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет у Улици цара Душана број 2)

13. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Ченеј (усклађивање заштитне зоне далековода са прописима)

14. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације центра Сремске Каменице (локалитет верског објекта на Тргу краља Петра I)

15. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса Дечије болнице и становања на делу простора између  улица Хајдук Вељкове и Футошке у Новом Саду (локалитет између улица Хајдук Вељкове и др Хемпта)

16. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације општеградског центра-централне функције јужно од Улице Раде Кондића у Футогу (локалитет на углу улица Рада Кондића и Првомајске)

17. Одлука о усвајању Концесионог акта за пројектовање, изградњу, управљање и одржавање гаража на територији Града Новог Сада

18. Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

19. Одлука о помоћи за озакоњење стана или породичне куће као вид стамбене подршке

20. Одлука о давању стана у јавној својини Града Новог Сада у непрофитни закуп као вид стамбене подршке

21. Одлука о додели стана или породичне куће као вид стамбене подршке

22. Одлука о изменама и допуни Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа

23. Одлука о мрежи јавних установа које обављају делатност предшколског васпитања и образовања на територији Града Новог Сада

24. Одлука о финансијској подршци Фонду за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду, за школску 2019/2020. годину

25. Одлука о постављању спомен-плоче Јелици Беловић Бернаџиковској у Новом Саду

26. Одлука о образовању Одбора за спровођење Одлуке о постављању спомен – плоче Јелици Беловић Бернаџиковској у Новом Саду

27. Извештај о реализацији Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2019. годину – текуће субвенције, за период јануар-јун 2019. године

28. Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2019. години за период јануар-јун 2019. године

29. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2019. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2019. године

30. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2019. године

31. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2019. годину, за период I-VI 2019. године

32. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2019. године

33. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2019. године

34. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2019. године

35. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за период јануар-јун 2019. године

36. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за период од 01. јануара до 30. јуна 2019. године

37. Закључак поводом Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 30. јун 2019. године

38. Одлука о измени Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2019. годину

39. Одлука о измени Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину

40. Одлука о изменама Одлуке о Програму активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2019. години

41. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2019. годину

42. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину

43. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину

44. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2019. годину

45. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама  Програма пословања Јавног комуналног предузећа “Пут” Нови Сад за 2019. годину

46. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа  „Нови Сад” Нови Сад за 2019. годину

47. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019. годину

48. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада и развоја Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину

49. Решење о давању сагласности на Извештај о раду и завршни рачун Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2018. годину

50. Годишњи ликвидациони извештај са стањем на дан 31. децембар 2018. године Јавног предузећа „Пословни простор“ Нови Сад – у ликвидацији, број: 27/19 од 29. марта 2019. године

51. Решење о размени непокретности непосредном погодбом између Града Новог Сада и ИПОН ГРАДЊЕ ДОО НОВИ САД

52. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада „SPV DUNAV“ d.o.o. Novi Sad

53. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада „SPV TISA“ d.o.o. Novi Sad

54. Решења Комисије за називе делова насељених места и јавних служби:

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Ратка Радивојевића)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Павла Јанковића Шолета)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду  (Улица Милана Керца)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Милана Шевића)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Тодора Ј. Мишића)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Милоша Марића)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Владимира Тотовића)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Павице Мразовић)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Богомила Карлавариса)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Славка Боројевића)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Диане Будисављевић)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Ивана Табаковића)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Миленка Парабућског)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Милана Кечића)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Гедеона Дунђерског)

– Решење о утврђивању продужетка улице у Новом Саду (продужетак Улице др Лазе Марковића)

– Решење о утврђивању продужетка улице у Новом Саду  (продужетак Улице Милана Џанића)

55. Решење којим се одобрава употреба назива Града Новог Сада Спортском удружењу „ВОЈВОДА СТЕПА НОВИ САД“, у оснивању

56. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о престанку дужности председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад

– Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника Управног одбора Центра за социјални рад Града Новог Сада

– Решење о именовању председника Управног одбора Центра за социјални рад Града Новог Сада

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Коста Трифковић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Марија Трандафил“, Ветерник

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне музичке школе „Јосип Славенски“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Балетске школе у Новом Саду, Нови Сад