Na Sednici Saveta za budžet i finansije, koja je održana danas u Skupštini Grada, razmatrani su Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2019. godinu i Predlog odluke o izmeni Odluke o boravišnoj taksi.

Kako je na sednici rečeno, predloženom odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2019. godinu plan sredstava po važećem budžetu iz svih izvora finansiranja povećan je na iznos od 30.144.165.778,00 što je za 591.348.922,85 dinara ili za 2% više u odnosu na važeći budžet. Ovim predlogom odluke ukupan obim planiranog budžeta Grada za ovu godinu povećan je za iznos ugovorenih donacija od međunarodnih organizacija, kao i očekivanih transfera od drugog nivoa vlasti i sredstava iz finansijske pomoći Evropske unije. Tako će u rebalansiranom budžetu biti planirana i sredstva iz pomenutih izvora, koja nisu planirana u važećem budžetu, a u skladu sa ugovorima koji su zaključeni sa davaocima sredstava.

Takođe, prilikom obrazlaganja ove tačke, rečeno je da je ključni razlog za izmenu važeće Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2019. godinu je donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, koji predviđaju, između ostalog, povećanje plata u javnom sektoru, počev od isplate plata za novembar 2019. godine, zbog čega su povećani rashodi za zaposlene, tačnije plate zaposlenih i socijalni doprinosi na teret poslodavca kod svih korisnika kojima se iz budžeta Grada obezbeđuju sredstva za plate zaposlenih i pripadajuće doprinose. Promena važeće Odluke o budžetu Grada Novog Sada predlaže se i zbog povećanja broja zaposlenih čije se plate finansiraju iz budžeta Grada Novog Sada, za koje je prethodno pribavljena saglasnost nadležnih ministarstava, što je potvrđeno i Zaključkom Gradskog veća Grada Novog Sada, a što zahteva i izmenu odredbe u važećoj Odluci kojom je određen maksimalan broj zaposlenih na neodređeno i određeno vreme kod korisnika budžeta.