На Седници Савета за буџет и финансије, која је одржана данас у Скупштини Града, разматрани су Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину и Предлог одлуке о измени Одлуке о боравишној такси.

Како је на седници речено, предложеном одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину план средстава по важећем буџету из свих извора финансирања повећан је на износ од 30.144.165.778,00 што је за 591.348.922,85 динара или за 2% више у односу на важећи буџет. Овим предлогом одлуке укупан обим планираног буџета Града за ову годину повећан је за износ уговорених донација од међународних организација, као и очекиваних трансфера од другог нивоа власти и средстава из финансијске помоћи Европске уније. Тако ће у ребалансираном буџету бити планирана и средства из поменутих извора, која нису планирана у важећем буџету, а у складу са уговорима који су закључени са даваоцима средстава.

Такође, приликом образлагања ове тачке, речено је да је кључни разлог за измену важеће Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину је доношење Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему и Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину, који предвиђају, између осталог, повећање плата у јавном сектору, почев од исплате плата за новембар 2019. године, због чега су повећани расходи за запослене, тачније плате запослених и социјални доприноси на терет послодавца код свих корисника којима се из буџета Града обезбеђују средства за плате запослених и припадајуће доприносе. Промена важеће Одлуке о буџету Града Новог Сада предлаже се и због повећања броја запослених чије се плате финансирају из буџета Града Новог Сада, за које је претходно прибављена сагласност надлежних министарстава, што је потврђено и Закључком Градског већа Града Новог Сада, а што захтева и измену одредбе у важећој Одлуци којом је одређен максималан број запослених на неодређено и одређено време код корисника буџета.