Članice i članovi Saveta za zaštitu životne sredine na današnjoj sednici razmatrali su Predlog odluke o zabrani korišćenja plastičnih kesa na mestu prodaje roba i usluga.

Polazeći od zakonskih okvira, a imajući u vidu da plastične kese posle upotrebe postaju komunalni otpad, vrlo često dospevaju u životnu sredinu i na dug vremenski period zagađuju životnu sredinu, predloženo je donošenje Odluke o zabrani korišćenja plastičnih kesa na mestu prodaje roba i usluga – rečeno je na sednici.

Predlogom odluke se zabranjuje upotreba plastičnih kesa za isporuku roba na mestu prodaje roba i usluga na teritoriji Grada Novog Sada, osim biorazgradivih plastičnih kesa proizvedenih u skladu sa Pravilnikom o tehničkim i drugim zahtevima za plastične kese sa aditivom za oksidacionu razgradnju i biorazgradnju. Izuzetak od zabrane upotrebe plastičnih kesa je njihova primena za pakovanje proizvoda koji se pakuju u ambalažu i ambalažni materijal namenjen za taj proizvod i sa njim je u direktnom kontaktu.

Utvrđeno je da inspekcijski nadzor nad primenom ove odluke vrši Gradska uprava za inspekcijske poslove, sektor inspekcije za zaštitu životne sredine, odsek za zaštitu životne sredine, a propisane kazne za postupanje suprotno odredbama ove odluke, pre svega, treba da imaju preventivni karakter, odnosno da obezbede zaštitu životne sredine.

Predlog odluke o zabrani korišćenja plastičnih kesa na mestu prodaje roba i usluga prihvaćen je većinom glasova i biće upućen Skupštini Grada na dalje razmatranje i usvajanje.