Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatran je i većinom glasova prihvaćen Predlog odluke o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u udeo Grada Novog Sada u kapitalu privrednog društva „Simpo“ a.d. Vranje.

Vlada Republike Srbije je u vezi sa usvojenim Unapred pripremljenim planom reorganizacije privrednog društva ,,Simpo“ a.d. Vranje, donela Zaključak, kojim se preporučuje nadležnim organima jedinice lokalne samouprave da donesu odluku da se potraživanja prema privrednom društvu „Simpo“ a.d. Vranje, po osnovu javnih prihoda koji su ustupljeni prihodi jedinice lokalne samouprave, nastala u periodu od 01. januara 2018. do 9. maja 2019. godine sa obračunatom kamatom, konvertuju u trajni ulog jedinice lokalne samouprave u kapitalu ovog privrednog društva – rečeno je na sednici.

U cilju sprovođenja postupka reorganizacije u skladu sa usvojenim Unapred pripremljenim planom reorganizacije ovog privrednog društva i realizacije postupka konverzije potraživanja, Predlogom odluke o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u udeo Grada Novog Sada u kapitalu privrednog društva „Simpo“ a.d. Vranje, daje se saglasnost da se potraživanja Grada Novog Sada po osnovu neizmirenih lokalnih javnih prihoda koji pripadaju Gradu Novom Sadu, nastala u navedenom periodu, sa obračunatom kamatom, u ukupnom iznosu od 3.946.108,90 dinara, konvertuju u trajni ulog Grada Novog Sada u kapitalu privrednog društva ,,Simpo“ a.d. Vranje.