Na današnjoj sednici Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini razmatrani su i jednoglasno prihvaćeni Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada, Predlog odluke o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2020. godini, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa rada i razvoja Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad za 2019. godinu i Analiza „Zdravstveno stanje stanovništva Grada Novog Sada 2018. godine“ Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

Predlogom odluke o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada utvrđuju se kriterijumi za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga u 2020. godini porodicama sa troje i više dece, koje se plaćaju putem jedinstvenog mesečnog računa, visina umanjenja obaveza plaćanja, kao i postupak za ostvarivanje umanjenja. Kako je rečeno, razlozi za donošenje navedene odluke sadržani su u činjenici da će se njenim donošenjem, odnosno primenom, olakšati finansijski položaj porodica sa troje i više dece na teritoriji Grada Novog Sada. Predlogom odluke propisano je da umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga u 2020. godini, ostvaruju porodice sa troje ili više dece, do završetka njihovog redovnog školovanja, a najduže do 26. godine života, čiji članovi imaju prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, odnosno boravište za raseljena lica sa Kosova i Metohije, na adresi stana za koji traže umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga i ukoliko redovno izmiruju jedinstveni mesečni račun koji glasi na njihovo ime. Takođe, Predlogom odluke propisano je da broj članova porodičnog domaćinstva koji je evidentiran na jedinstvenom mesečnom računu ne može da bude manji od broja članova porodičnog domaćinstva navedenog u zahtevu, a utvrđeno je i da se umanjenje ostvaruje za komunalne usluge koje pružaju javna komunalna preduzeća Novosadska toplana, Vodovod i kanalizacija i Čistoća, a naplaćuje ih JKP Informatika putem jedinstvenog mesečnog računa. Takođe, utvrđeno je da visina umanjenja obaveze plaćanja komunalnih usluga za porodice sa troje, četvoro i petoro dece iznosi 30%, za porodice sa šestoro, sedmoro i osmoro dece iznosi 40%, dok za porodice za devetoro i više dece iznosi 50%.

Predlogom odluke o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada predviđeno je da Grad, umesto usluge ličnog pratioca deteta koja je do sada realizovana kao dnevna usluga u zajednici, pruža korisnicima materijalnu podršku u vidu naknade troškova za uslugu ličnog pratioca. Takođe, Predlogom odluke predviđena je naknada troškova za uslugu personalne asistencije, koja je u prethodnom periodu finansirana iz budžeta Grada Novog Sada kao program udruženja građana od interesa za Grad u oblasti socijalne zaštite.