Danas je održana LVIII sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su doneta sledeća akta:

1. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2019. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko pravne poslove Grada Novog Sada

2. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2019. godinu

3. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 30. septembar 2019. godine

4. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom

5. Odluka o budžetu Grada Novog Sada za 2020. godinu

6. Kadrovski plan gradskih uprava, posebnih organizacija i službi Grada Novog Sada za 2020. godinu

7. Odluka o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2020. godinu

8. Odluka o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2020. godini

9. Odluka o Programu održavanja objekata putne privrede za 2020. godinu

10. Program za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2020. godinu – tekuće subvencije

11. Odluka o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2020. godinu

12. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2020. godinu

13. Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2020. godinu

14. Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2020. godinu

15. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2020. godinu

16. Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2020. godinu

17. Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2020. godinu

18. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2019. i 2020. godinu

19. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2020. godinu

20. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2020. godinu

21. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad za 2020. godinu

22. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2020. godinu

23. Odluka o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2020. godini

24. Rešenje o davanju saglasnosti na Program investicionih ulaganja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2020. godinu, koji se ne finansira iz budžeta Grada Novog Sada

25. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad: “Ozelenjavanje gradova – razvoj i promocija energetske efikasnosti i održive urbane životne sredine u gradovima prekogranične regije“

26. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2020. godinu

27. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2020. godinu

28. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2020. godinu

29. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2020. godinu

30. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2020. godinu

31. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2020. godinu

32. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Informatika“ Novi Sad za 2020. godinu

33. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2020. godinu

34. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2020. godinu

35. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2020. godinu

36. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2020. godinu

37. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad za 2020. godinu

38. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Agencije za energetiku Grada Novog Sada za 2020. godinu

39. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Stambene agencije Grada Novog Sada za 2020. godinu

40. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinske radne grupe za upravljanje komunalnim otpadom za 2020. godinu

41. Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog odluke o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad, broj: 01-13523/1

42. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu

43. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2020. godinu

44. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada “Novosadskog pozorišta – Újvidéki Szinház”, Novi Sad za 2020. godinu

45. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2020. godinu

46. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2020. godinu

47. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2020. godinu

48. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu

49. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu

50. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2020. godinu

51. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog za 2020. godinu

52. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač za 2020. godinu

53. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka za 2020. godinu

54. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin za 2020. godinu

55. Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije Malog Limana u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Maksima Gorkog broj 49)

56. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu zapadno od Subotičkog bulevara i severno od Bulevara vojvode Stepe u Novom Sadu (lokalitet atletskog stadiona i dr.)

57. Odluka o izradi plana detaljne regulacije dela bloka muzeja i Riblje pijace u Novom Sadu

58. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu zapadno od Subotičkog bulevara i severno od Bulevara vojvode Stepe u Novom Sadu (zbog promene širine koridora dalekovoda 110kV)

59. Odluka o izradi plana detaljne regulacije stanovanja „Avijatičarsko naselje“ u Novom Sadu

60. Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Novog Sada za 2019. godinu

61. Odluka o obrazovanju robnih rezervi Grada Novog Sada

62. Odluka o izmeni Odluke o načinu, postupku i kriterijumima za uspostavljanje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini Grada Novog Sada

63. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Novog Sada

64. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o uređenju Grada Novog Sada

65. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o održavanju čistoće

66. Odluka o izmenama Odluke o uslovima i načinu organizovanja poslova u vršenju komunalnih delatnosti isporuke vode i uklanjanja voda

67. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o obavljanju komunalne delatnosti održavanje javnih zelenih površina

68. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o uređivanju i održavanju pijaca

69. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o obavljanju komunalne delatnosti upravljanje grobljima i pogrebne usluge

70. Odluka o izmenama Odluke o upravljanju kejom u Gradu Novom Sadu

71. Odluka o izmenama Odluke o držanju domaćih životinja

72. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene

73. Odluka o izmeni Odluke o proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom iz Toplifikacionog sistema Grada Novog Sada

74. Odluka o Lokalnom ombudsmanu

75. Odluka o proglašenju Spomenika prirode „Hrast lužnjak na Petrovaradinskoj tvrđavi“ zaštićenim područjem

76. Odluka o proglašenju Spomenika prirode „Stablo ginka kod hotela „Park“ u Novom Sadu“ zaštićenim područjem

77. Odluka o proglašenju Spomenika prirode „Stablo koprivića u Ulici Miroslava Antića u Novom Sadu“ zaštićenim područjem

78. Odluka o proglašenju Spomenika prirode „Stablo tise u Ulici Miroslava Antića u Novom Sadu“ zaštićenim područjem

79. Zaključak o oslobađanju obaveze plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, kao investitora na izgradnji 94 stambene jedinice, u Veterniku, u Ulici Milana Tepića bb, u cilju obezbeđenja trajnih stambenih rešenja za najugroženije izbeglice, u okviru Regionalnog stambenog programa – Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 7 i Potprojekat 9 Komponenta 1A

80. Odluka o obrazovanju Radne grupe „Zelena stolica“

81. Rešenje o razrešenju zamenice članice i imenovanju zamenika članice Gradske izborne komisije, na predlog Odborničke grupe SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJE – ZELENA STRANKA – NOPO

82. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju tri člana Upravnog odbora Agencije za energetiku Grada Novog Sada

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole „Mileva Marić – Ajnštajn“, Novi Sad