Данас је одржана LVIII седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су донета следећа акта:

1. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2019. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско правне послове Града Новог Сада

2. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2019. годину

3. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 30. септембар 2019. године

4. Одлука о изменама и допуни Одлуке о правима на финансијску подршку породици са децом

5. Одлука о буџету Града Новог Сада за 2020. годину

6. Кадровски план градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада за 2020. годину

7. Одлука о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину

8. Одлука о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2020. години

9. Одлука о Програму одржавања објеката путне привреде за 2020. годину

10. Програм за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2020. годину – текуће субвенције

11. Одлука о Програму коришћења средстава за заштиту од пожара за 2020. годину

12. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2020. годину

13. Одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину

14. Одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2020. годину

15. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2020. годину

16. Одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2020. годину

17. Одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину

18. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. и 2020. годину

19. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2020. годину

20. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2020. годину

21. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2020. годину

22. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2020. годину

23. Одлука о Програму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2020. години

24. Решење о давању сагласности на Програм инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2020. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада

25. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад: “Озелењавање градова – развој и промоција енергетске ефикасности и одрживе урбане животне средине у градовима прекограничне регије“

26. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2020. годину

27. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2020. годину

28. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2020. годину

29. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину

30. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2020. годину

31. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2020. годину

32. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2020. годину

33. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину

34. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2020. годину

35. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину

36. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2020. годину

37. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2020. годину

38. Решење о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2020. годину

39. Решење о давању сагласности на Програм рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2020. годину

40. Решење о давању сагласности на Програм рада Међуопштинске радне групе за управљање комуналним отпадом за 2020. годину

41. Решење о давању сагласности на Предлог одлуке о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, број: 01-13523/1

42. Решење о давању сагласности на Програм рада Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за 2020. годину

43. Решење о давању сагласности на Програм рада Позоришта младих, Нови Сад за 2020. годину

44. Решење о давању сагласности на Програм рада “Новосадског позоришта – Újvidéki Szinház”, Нови Сад за 2020. годину

45. Решење о давању сагласности на Програм рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2020. годину

46. Решење о давању сагласности на Програм рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2020. годину

47. Решење о давању сагласности на Програм рада Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за 2020. годину

48. Решење о давању сагласности на Програм рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2020. годину

49. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2020. годину

50. Решење о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2020. годину

51. Решење о давању сагласности на Програм рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог за 2020. годину

52. Решење о давању сагласности на Програм рада Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач за 2020. годину

53. Решење о давању сагласности на Програм рада Културног центра „Руменка“, Руменка за 2020. годину

54. Решење о давању сагласности на Програм рада Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2020. годину

55. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације Малог Лимана у Новом Саду (локалитет у Улици Максима Горког број 49)

56. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду (локалитет атлетског стадиона и др.)

57. Одлука о изради плана детаљне регулације дела блока музеја и Рибље пијаце у Новом Саду

58. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду (због промене ширине коридора далековода 110kV)

59. Одлука о изради плана детаљне регулације становања „Авијатичарско насеље“ у Новом Саду

60. Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2019. годину

61. Одлука о образовању робних резерви Града Новог Сада

62. Одлука о измени Одлуке о начину, поступку и критеријумима за успостављање права службености на грађевинском земљишту у јавној својини Града Новог Сада

63. Одлука о изменама и допуни Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Новог Сада

64. Одлука о изменама и допуни Одлуке о уређењу Града Новог Сада

65. Одлука о изменама и допуни Одлуке о одржавању чистоће

66. Одлука о изменама Одлуке о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода

67. Одлука о изменама и допуни Одлуке о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина

68. Одлука о изменама и допуни Одлуке о уређивању и одржавању пијаца

69. Одлука о изменама и допуни Одлуке о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге

70. Одлука о изменама Одлуке о управљању кејом у Граду Новом Саду

71. Одлука о изменама Одлуке о држању домаћих животиња

72. Одлука о изменама и допуни Одлуке о обављању делатности зоохигијене

73. Одлука о измени Одлуке о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом из Топлификационог система Града Новог Сада

74. Одлука о Локалном омбудсману

75. Одлука о проглашењу Споменика природе „Храст лужњак на Петроварадинској тврђави“ заштићеним подручјем

76. Одлука о проглашењу Споменика природе „Стабло гинка код хотела „Парк“ у Новом Саду“ заштићеним подручјем

77. Одлука о проглашењу Споменика природе „Стабло копривића у Улици Мирослава Антића у Новом Саду“ заштићеним подручјем

78. Одлука о проглашењу Споменика природе „Стабло тисе у Улици Мирослава Антића у Новом Саду“ заштићеним подручјем

79. Закључак о ослобађању обавезе плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта, као инвеститора на изградњи 94 стамбене јединице, у Ветернику, у Улици Милана Тепића бб, у циљу обезбеђења трајних стамбених решења за најугроженије избеглице, у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 7 и Потпројекат 9 Компонента 1А

80. Одлука о образовању Радне групе „Зелена столица“

81. Решење о разрешењу заменице чланице и именовању заменика чланице Градске изборне комисије, на предлог Одборничке групе СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ – ЗЕЛЕНА СТРАНКА – НОПО

82. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад

– Решење о именовању три члана Управног одбора Агенције за енергетику Града Новог Сада

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Позоришта младих, Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Позоришта младих, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Техничке школе „Милева Марић – Ајнштајн“, Нови Сад