Članovi Saveta za komunalne delatnosti na danas održanoj sednici većinom glasova usvojili su Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada.

Predlogom ove odluke propisano je da preduzetnik ili privredno društvo po taksi vozilu mora imati najmanje jednog taksi vozača u statusu zaloslenog lica. Zatim, propisano je alternativno ispunjenje uslova, odnosno da razmak osovine bude najmanje 2.550 mm ili da zapremina korisnog prtljažnog prostora bude najmanje 350 l, propisano je da Gradska uprava taksi dozvolu za vozača izdaje rešenjem na period od tri godine i propisan je rok od 15 dana koji Gradska uprava može da odredi taksi prevozniku prilikom provere ispunjenosti uslova za obavljanje taksi prevoza. Ovim Predlogom odluke terminološki su usklađenje odredbe sa Zakonom o komunalnoj miliciji i Odlukom o komunapnoj miliciji, i izmenjene i dopunjene su odredbe o prekršajima u skladu sa Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju kao i sa Zakonom o prekršaju.

Savet je prihvatio Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada, Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada i Predlog odluke o izmeni Odluke o raskopavanju površina javne namene. Ovim predlozima Odluke izvršeno je usklađivanje odredaba sa Uredbom o načinu i uslovima za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti, Odlukom o komunalnoj miliciji i Zakonom o komunalnoj miliciji.

Na današnjoj sednici usvojen i Predlog odluke o konverziji dela neizmirenih potraživanja koje Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad ima prema Javnom preduzeću „Sportski i poslovni centar Vojvodina“, u trajni ulog Grada Novog Sada u kapital Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad, kao i Predlog rešenja o davanju prethodne saglasnosti Javnom gradskom saobraćajnom preduzeću „Novi Sad“ Novi Sad na uslove zaduživanja za finansiranje investicionog projekta nabavke 30 autobusa sa pogonom na CNG.