Na danas održanoj sednici Saveta za osobe sa posebnim potrebama većinom glasova usvojen je Predlog odluke o uspostavljanju međuopštinske saradnje između Grada Novog Sada, Grada Beograda i gradskih opština Vračar i Savski venac.

Navedena saradnja ima za cilj unapređenje kvaliteta pružanja usluga uz smanjenje troškova i efikasniju organizaciju rada, povećanje dostupnosti i pristupa informacijama uvođenjem novih pristupačnih informacionih i komunikacionih tehnologija, povećanje stepena ravnopravnosti u postupanju pred organima uprave,  podizanje nivoa socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom i stvaranje jednakih mogućnosti kroz sprovođenje odgovarajućih mera, kojima se sprečava diskriminacija u pružanju usluga i informacija.

Predviđeno je da se međuopštinska saradnja realizuje sprovođenjem zajedničkog projekta ,,Uspostavlanje međuopštinske saradnje u cilju osnivanja Servisa podrške u mobilnosti i komunikaciji“ koji je odobrilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, a finansirano je iz sredstava donacije Vlade Švajcarske konfederacije.

Potpisnici Sporazuma će koristiti planirana finansijska sredsrva i ljudske resurse u cilju obavljanja aktivnosti Servisa podrške u mobilnosti i komunikaciji.  Tako, u okviru Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu postoji Kancelarija za pristupačnost u kojoj je raspoređeno pet zaposlenih, a putem javnih konkursa koje raspisuje ova uprava, u budžetu Grada Novog Sada obezbeđuju se sredstva za programe udruženja slepih i sla6ovidih, gluvih i nagluvih lica, Društvu tumača na znakovni jezik i drugih udruženja građana, čijim se realizacijama unapređuje položaj osoba sa invaliditetom.