Na danas održanoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatrani su  Predlog odluke o potvrđivanju Odluke o načinu korišćenja sredstava sa namenskog dinarskog i deviznog podračuna u okviru Konsolidovanog računa trezora, Predlog odluke o prenosu prava javne svojine Grada Novog Sada na pokretnim stvarima na Opštinu Sremski Karlovci, bez naknade i Predlog odluke o prenosu prava javne svojine Grada Novog Sada na pokretnim stvarima na Opštinu Apatin, bez naknade.

U obrazloženju Predloga odluke o potvrđivanju Odluke o načinu korišćenja sredstava sa namenskog dinarskog i deviznog podračuna u okviru Konsolidovanog računa trezora, na sednici je rečeno da je razlog za donošenje ove odluke sadržan u činjenici da je Gradsko veće Grada Novog Sada, u toku trajanja vanrednog stanja, donelo akt iz nadležnosti Skupštine Grada, te je Gradsko veće Grada Novog Sada dužno da podnese na potvrdu ovaj akt Skupštini Grada čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

Naime, Gradsko veće Grada Novog Sada je na osnovu Statuta Grada Novog Sada i Odluke o proglašenju vanrednog stanja, a u vezi sa Naredbom Gradskog štaba za vanredne situacije, donelo Odluku o načinu korišćenja sredstava sa namenskog dinarskog i deviznog podračuna u okviru Konsolidovanog računa trezora. S tim u vezi, otvoren je namenski dinarski i namenski devizni račun za uplatu novčanih sredstava od strane pravnih i fizičkih lica, na ime humanitarne pomoći, a u cilju suzbijanja i sprečavanja širenja epidemije zarazne bolesti COVІD-19, kao i ublažavanja njenih posledica.

Odlukom o načinu korišćenja tih sredstava utvrđuje se namena i uređuje način njihovog korišćenja, način za uplatu novčanih sredstava od strane pravnih i fizičkih lica na ime humanitarne pomoći, pod nazivom: Humanitarna pomoć ugroženom stanovništvu u cilju suzbijanja i sprečavanja širenja epidemije zarazne bolesti COVІD-19, kao i ublažavanje njenih posledica. Odlukom je utvrđeno da se sredstva sa navedenih podračuna mogu koristiti za nabavku osnovnih životnih namirnica i drugih dobara za potrebe ugroženog stanovništva, kao i za nabavku dobara za potrebe opremanja objekata u kojima se leče ili borave lica ugrožena epidemijom.

Članice i članovi Saveta su većinom glasova prihvatili sve predloge, a oni će biti upućeni na narednu sednicu Skupštine Grada Novog Sada na dalje razmatranje i usvajanje.