Na današnjoj sednici Saveta za obrazovanje i sport Skupštine Grada Novog Sada, većinom glasova usvojen je Predlog odluke o potvrđivanju Rešenja o davanju saglasnosti na odredbe Odluke o izmeni statuta Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“ Novi Sad kojima je uređen način i postupak upisa dece.

Odlukom o izmeni Statuta Predškolske ustanove ,,Radosno detinjstvo Novi Sad propisano je da se upis dece u Ustanovu vrši u skladu sa 3akonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, podzakonskim aktima kojima se propisuju bliži uslovi za utvrđivanje prioriteta za upis dece u predškolsku ustanovu, po kriterijumima koji treba da obezbede prvenstvo upisa deci iz osetljivih grupa, deci zaposlenih roditelja i redovnih studenata, deci koja imaju status trećeg i svakog narednog deteta u porodici, deci čija su braća i sestre unisani u Ustanovu. Ovom Odlukom propisano je i da se u Ustanovu primaju deca od 6 meseci do polaska u školu na celodnevni boravak, deca od pet godina do nolaska u školu na poludnevni boravak, kao i deca od tri do pet godina na poludnevni boravak. Prijem dece po prioritetu bez bodovanja vrši se za decu iz društveno osetljivih grupa koja imaju prvenstvo i izuzeta su iz sistema bodovanja prilikom upisa (deca žrtve nasilja u porodici, deca iz porodica koja koriste neki oblik socijalne zaštite i deca bez roditeljskog staranja, deca samohranih roditelja, i dr.). Istom Odlukom propisano je da Upravni odbor Ustanove donosi odluku kojom utvrđuje manji, odnosno najviše 20% veći broj dece od broja koji se upisuje u vaspitnu grupu, da Gradonačelnik Grada Novog Sada daje saglasnost na navedenu odluku, na predlog Gradske uprave za obrazovanje kao i da je obaveza Ustanove da upiše svako dete radi pohađanja pripremnog predškolskog programa u trajanju od četiri sata dnevno, najmanje devet mesecn.

Na današnjoj sednici usvojen je Predlog rešenja o potvrđivanju Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2020. godinu.

Razlog za izmene Programa poslovanja Javnog preduzeća Sportski i posnovni centar Vojvodina Novi Sad za 2020. godinu, kako je navedeno na današnjoj sednici, nastao je potpisivanjem ugovora sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija za odobrene subvencije i namenske transfere po Konkursu za projekte razvoja turizma u 2020. godini. Ministarstvo je za predloženi projekat Preduzeća, Sanacija prostorija u funkciji zatvorenih bazena odobrilo iznos od 35 miliona dinara (sa PDV-om).

Savet je prihvatio i uputio Skupštini Grada Novog Sada na dalje razmatranje Informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 31. decembar 2019. godine i Analizu poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za 2019. godinu, sa preduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju.