На данашњој седници Савета за образовање и спорт Скупштине Града Новог Сада, већином гласова усвојен је Предлог одлуке о потврђивању Решења о давању сагласности на одредбе Одлуке о измени статута Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад којима је уређен начин и поступак уписа деце.

Одлуком о измени Статута Предшколске установе ,,Радосно детињство Нови Сад прописано је да се упис деце у Установу врши у складу са 3аконом о предшколском васпитању и образовању, подзаконским актима којима се прописују ближи услови за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу, по критеријумима који треба да обезбеде првенство уписа деци из осетљивих група, деци запослених родитеља и редовних студената, деци која имају статус трећег и сваког наредног детета у породици, деци чија су браћа и сестре уnисани у Установу. Овом Одлуком прописано је и да се у Установу примају деца од 6 месеци до поласка у школу на целодневни боравак, деца од пет година до nоласка у школу на полудневни боравак, као и деца од три до пет година на полудневни боравак. Пријем деце по приоритету без бодовања врши се за децу из друштвено осетљивих група која имају првенство и изузета су из система бодовања приликом уписа (деца жртве насиља у породици, деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања, деца самохраних родитеља, и др.). Истом Одлуком прописано је да Управни одбор Установе доноси одлуку којом утврђује мањи, односно највише 20% већи број деце од броја који се уписује у васпитну групу, да Градоначелник Града Новог Сада даје сагласност на наведену одлуку, на предлог Градске управе за образовање као и да је обавеза Установе да упише свако дете ради похађања припремног предшколског програма у трајању од четири сата дневно, најмање девет месецн.

На данашњој седници усвојен је Предлог решења о потврђивању Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2020. годину.

Разлог за измене Програма пословања Јавног предузећа Спортски и посnовни центар Војводина Нови Сад за 2020. годину, како је наведено на данашњој седници, настао је потписивањем уговора са Министарством трговине, туризма и телекомуникација за одобрене субвенције и наменске трансфере по Конкурсу за пројекте развоја туризма у 2020. години. Министарство је за предложени пројекат Предузећа, Санација просторија у функцији затворених базена одобрило износ од 35 милиона динара (са ПДВ-ом).

Савет је прихватио и упутио Скупштини Града Новог Сада на даље разматрање Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 31. децембар 2019. године и Анализу пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за 2019. годину, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању.