Na današnjoj sednici Saveta za sport i omladinu Skupštine Grada Novog Sada, jednoglasno je prihvaćena Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01.januar – 31 mart 2020. godine, Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 30 jun 2020. godine i usvojen je Predlog odluke o finansijskoj podršci Fondu za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu, za školsku 2020/2021. godinu.

Članovi Saveta usvojili su Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2019. godinu sa Finansijskim izveštajima Javnog preduzeha ,,Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2019. godinu.

Kako je na današnjoj sednici rečeno, u izveštajnom periodu za 2019. godinu ovo Preduzeće je ostavarilo ukupan prihod u iznosu od 488.732.547,30 dinara, ukupan rashod u iznosu od 642.900.054,45 dinara, pa je ukupan neto gubitak u iznosu od 113.728.539,05 dinara, što predstavlja gubitak iz redovnog poslovanja u iznosu od 154.167.507,15 dinara umanjen za odložene poreske prihode u iznosu od 40.438.968,10 dinara. Od ukupno planiranih prihodi u iznosu od 636.000.00,00 dinara ostvareno je 76,84% ili 488.732.547,30 dinara, a najznačajniji su prihod od subvencija u iznosu od 10.207.451,08 dinara, prihodi od zakupa poslovnog prostora u iznosu od 241.578.101,63 dinara, prihodi od zakupa sportskog prostora u iznosu od 114.047.130,63 dinara, prihodi od zakupa za marketing 5.006.016,83 dinara, prihod od zakupa za kulturu u iznosu od 12.345.381,93 dinara kao i prihod od prodatih ulaznica u iznosu od 53.665.374,50 dinara. Od ukupno planirani rashoda u iznosu od 635.950.531.00 dinara, ostavreno je 101,09% ili 642.900.054,45 dinara, a najznačajniji su troškovi zarada i naknade zarada 144.442.793,89 dinara, troškovi doprinosa na zarade i naknade na teret poslodavca 24.744.632,18 dinara, troškovi otpremnina 100.490.819,00 dinara i troškovi ostalih ličnih rashoda i naknada u iznosu 18.418.173,30 dinara. U ostalim poslovnim rashodima najveći su troškovi i to, električne energije 78.058.898,92 dinara, toplotne energije 47.866.322,23 dinara, utrošene vode 22.793.196,44 dinara, poreza na imovinu 26.823.818,28 dinara, usluge održavanja 10.448.589,53 dinara i amortizacije 93.385.169,55 dinara. Programom investicionih aktivnosti za 2019. godinu ovog Preduzeća, planirana su sredstva iz budžeta Grada u iznosu od 15.100.000,00 dinara, koja su realizovana u iznosu od 12.170.428,64 dinara.

Savet je usvojio i Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog preduzeća ,,Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za period od 01. januara do 30. juna 2020. godine.

Kako je navedeno u Izveštaju, od planiranih sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za kapitalne investicije za 2020. godinu u visini od 6.450.000,00 dinara, ovo Preduzeće je do 30. juna ove godine potpisalo ugovor za nabavku automaskog čistača bazena u vrednosti od 2,7 miliona dinara, koja sredstva nisu prenesena na račun Preduzeća, a realizacija planirane nabavke mašine za čišćenje podova u vrednosti od 3,75 miliona dinara biće u drugom delu 2020. godine.

Prihvaćene informacije, usvojeni Predlog i izveštaji upućeni su Skupštini grada na dalje razmatranje.