На данашњој седници Савета за спорт и омладину Скупштине Града Новог Сада, једногласно је прихваћена Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01.јануар – 31 март 2020. године, Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 30 јун 2020. године и усвојен је Предлог одлуке о финансијској подршци Фонду за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду, за школску 2020/2021. годину.

Чланови Савета усвојили су Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа ,,Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2019. годину са Финансијским извештајима Јавног предузеhа ,,Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2019. годину.

Како је на данашњој седници речено, у извештајном периоду за 2019. годину ово Предузеће је оставарило укупан приход у износу од 488.732.547,30 динара, укупан расход у износу од 642.900.054,45 динара, па је укупан нето губитак у износу од 113.728.539,05 динара, што представља губитак из редовног пословања у износу од 154.167.507,15 динара умањен за одложене пореске приходе у износу од 40.438.968,10 динара. Од укупно планираних приходи у износу од 636.000.00,00 динара остварено је 76,84% или 488.732.547,30 динара, а најзначајнији су приход од субвенција у износу од 10.207.451,08 динара, приходи од закупа пословног простора у износу од 241.578.101,63 динара, приходи од закупа спортског простора у износу од 114.047.130,63 динара, приходи од закупа за маркетинг 5.006.016,83 динара, приход од закупа за културу у износу од 12.345.381,93 динара као и приход од продатих улазница у износу од 53.665.374,50 динара. Од укупно планирани расхода у износу од 635.950.531.00 динара, оставрено је 101,09% или 642.900.054,45 динара, а најзначајнији су трошкови зарада и накнаде зарада 144.442.793,89 динара, трошкови доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца 24.744.632,18 динара, трошкови отпремнина 100.490.819,00 динара и трошкови осталих личних расхода и накнада у износу 18.418.173,30 динара. У осталим пословним расходима највећи су трошкови и то, електричне енергије 78.058.898,92 динара, топлотне енергије 47.866.322,23 динара, утрошене воде 22.793.196,44 динара, пореза на имовину 26.823.818,28 динара, услуге одржавања 10.448.589,53 динара и амортизације 93.385.169,55 динара. Програмом инвестиционих активности за 2019. годину овог Предузећа, планирана су средства из буџета Града у износу од 15.100.000,00 динара, која су реализована у износу од 12.170.428,64 динара.

Савет је усвојио и Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа ,,Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за период од 01. јануара до 30. јуна 2020. године.

Како је наведено у Извештају, од планираних средстава из буџета Града Новог Сада за капиталне инвестиције за 2020. годину у висини од 6.450.000,00 динара, ово Предузеће је до 30. јуна ове године потписало уговор за набавку аутомаског чистача базена у вредности од 2,7 милиона динара, која средства нису пренесена на рачун Предузећа, а реализација планиране набавке машине за чишћење подова у вредности од 3,75 милиона динара биће у другом делу 2020. године.

Прихваћене информације, усвојени Предлог и извештаји упућени су Скупштини града на даље разматрање.