Savet za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i brigu o deci i porodici na današnjoj sednici razmatrao je i jednoglasno usvojio Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Grada Novog Sada za 2019. godinu.

Kako stoji u ovom Izveštaju ukupno ostvareni prihodi i primanja Centra u 2019. godini su manja za 1,55 % u odnosu na planirana i  iznose 506.594.393,42 dinara, od čega je 229.469.773,58 dinara za zarade, materijalne troškove i troškove prevoza, 4.948.068,42 dinara za socijalna davanja zaposlenima, 2.708.235,00 dinara za investicije, 12.237.812,39 dinara su prihodi od drugih nivoa vlasti, 81.669.128,32 dinara su posebni oblici socijalne zaštite, 19.963.071,80 dinara je program unapređenja socijalne zaštite, 1.711.594,95 dinara su donacije u Centru, 91.149.416,16 dinara jednokratne pomoći, 4.552.509,75 dinara su naknade u slučaju smrti, 853.868,91 dinara je otpremanje pri prvom smeštaju, 54.312.026,68 dinara je za hranitelje od Ministarstva, 778.627,77 dinara je smeštaj starih u domove i ostala prava iz socijalne zaštite je 1.863.932,28 dinara.

Na današnjoj sednici usvojen je i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad Grada Novog Sada za 2020. godinu.

Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2020. godinu, za realizaciju poslova koje Centar o6avlja za Grad, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 191.b28.000,00 dinara, od čega je 42.500.000,00 dinara za poslove ugvrđivanja prava, 11.000.000,00 dinara za Savetovalište za brak i porodicu, 2.750.000,00 dinara za troškove socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima, 21.000.000,00 dinara za Dnevni boravak dece i mladih iz porodica u riziku, 42.280.000,00 dinara za Prihvatilište sa prihvatnom stanicom „Sigurna kuća“, 4.500.000,00 dinara za troškove sahrane korisnika novčane socijalne pomoći, 800.000,00 dinara za troškove prvog smeštaja, 38.500.000,00 dinara za jednokratne i interventne pomoći socijalno ugroženim građanima i program ,,Radna aktivacija za smanjenje siromaštva korisnika socijalnih pomoći“, 12.000.000,00 dinara za Prihvatilište sa prihvatnom stanicom za žene i decu ugrožene porodičnim nasiljem „Sigurna ženska kuća“, 2.700.000,00 dinara za privremeno stanovanje dece i omladine bez roditeljskog staranja u stanovima kojima raspolaže Grad. Za realizaciju programa „Svratište za decu ulice“ planirana su sredstva u iznosu od 11.418.000,00 dinara, a za program „Prenoćište za beskućnike i beskućnice“ planirano je 2.180.000,00 dinara. Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Grada Novog Sada za 2017. godinu, ygvrđeno je 78 zaposlenih na neodređeno vreme, od toga su dvoje zaposlenih osobe sa invaliditetom koji se finansiraju iz budžeta Grada Novog Sada.

Prihvaćeni Izveštaj i Predlog upućeni su Skupštini grada na razmatranje, a naći će se na dnevnom redu sednice Skupštine u petak, 2. oktobra.