Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova usvojili Izveštaj o realizaciji Programa finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2019. godini za period januar-decembar 2019. godine, Izveštaj o realizaciji Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2019. godinu- tekuće subvencije, Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2019. godinu, Predlog odluke o dopuni Odluke o uređenju Grada Novog Sada i Predlog rešenja o imenovanju likvidacionog upravnika Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju Grada“ u Novom Sadu – u likvidaciji.

Na današnjoj sednici usvojeni su izveštaji o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti novosadskih javno komunalnih preduzeća za 2019. godinu, za period 1. januar.- 31. decembar 2019. godine i to, „Gradskog zelenila“, „Čistoće“, „Lisja“, i „Zoohigijene i Veterine Novi Sad“, kao i izveštaji o realizaciji Programa investicionih aktivnosti novosadskih javno komunalnih preduzeća za 2019. godinu, za, „Tržnicu“, „Vodovod i kanalizaciju“, i „Parking servis“,

Savet je usvojio Izveštaj o realizaciji Programa investicionih ulaganja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2019. godinu, koji se ne finansira iz budžeta Grada Novog Sada, za period 01. januar – 31. decembar 2019. godine, Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2019. i 2020. godinu i izveštaje o realizaciji Programa poslovanja javno komunalnih preduzeća Novi Sad sa Finansijskim izveštajem za 2019. godinu i to za „Novosadsku toplanu“, „Tržnicu“, „Čistoću“, „Vodovod i kanalizaciju“, „Informatiku“, „Lisje“, „Gradsko zelenilo“, „Zoohigijenu i Veterinu Novi Sad“, „Put“ i „Parking servis.“

Prihvaćen je Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i završni račun Agencije za energetiku Grada Novog Sada za 2019. godinu i  informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno kumunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za periode 01. januar.- 31. mart i 01. januar.- 30. jun 2020. godine.

Usvojeni su izveštaji o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti novosadskih javno komunalnih preduzeća za 2020. godinu, za period 1.januar.- 31. jun 2020. godine i to, „Vodovoda i kanalizacije“, „Lisja“, „Gradskog zelenila“, „Čistoće“, „Tržnice“ i „Zoohigijene i Veterine Novi Sad“, kao i predlozi rešenja o davanju saglasnosti na Odluku nadzornih odbora javno komunalnihi preduzeća o raspopdeli dobiti za 2019. godinu  i to za, „Lisje“, „Novosadsku toplanu“, „Informatiku“, „Tržnicu“, „Vodovod i kanalizaciju“, „Čistoću“, „Zoohigijenu i Veterinu Novi Sad“, „Gradsko zelenilo“, „Put“, „Parking servis“ i  Javno gradsko saobraćajno preduzeće „Novi Sad“.