Na današnjoj Sednici Saveta za ekonomski razvoj Grada razmatrani su i prihvaćeni Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2020. godinu i Predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu.

Odlukom o izmenama Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2020. godinu, izvršene su neophodne izmene ovog programa, te je u skladu sa sveukupnom situacijom sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom ЅARS-SoV-2 i izvršena korekcija planiranih aktivnosti-rečeno je u obrazloženju. U delu Programa koji se odnosi na Finansijski plan Turističke organizacije Grada Novog Sada za 2020. godinu izvršene su sledeće izmene, koje se odnose na prihode iz budžeta Grada Novog Sada, a koji se smanjuju za iznos od 7.549.000,00 dinara i sada iznose 56.783.950,00 dinara. Planirani iznos sredstava iz boravišne takse u iznosu od 52.500.000,00 dinara se takođe smanjuje za iznos od 32.500.000,00 dinara i sada iznosi 20.000.000,00 dinara. Ukupna sredstva su planirana u iznosu od 76.783.950,00 dinara.

Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu, izradila je, u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritriji Grada Novog Sada, koju je obrazovala Skupština Grada Novog Sada.

Kako je rečeno, Godišnji program je urađen na osnovu podataka Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti Novi Sad i sadrži  pregled ukupnih površina poljoprivrednog zemljišta po katastarskim opštinama, po oblicima svojine, po klasama i kulturama, stanje zaštite poljoprivrednog zemljišta sa pregledom sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje i pregledom poboljšanja kvaliteta poljoprivrednog zemljišta i melioracije livada i pašnjaka, pregled poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po katastarskim opštinama i korisnicima na teritoriji Grada Novog Sada, plan prihoda sopstvenog učešća, program utvrđivanja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, pregled brojeva javnog nadmetanja za korišćenje bez plaćanja naknade i brojeva javnog nadmetanja po K.O. po pravu prečeg zakupa – stočari, pregled grupisanih nadmetanja po katastarskim opštinama i ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je obuhvaćena nadmetanjima po k.o. i pregled površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje neće biti predmet javnog nadmetanja i razlozi izuzimanja.

Grad Novi Sad raspolaže sa oko 35 hiljada hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta visokog boniteta. Od ukupnog poljoprivrednog zemljišta na poljoprivredno zemljište u državnoj svojini na teritoriji Grada Novog Sada odnosi se 5.276,3246 hektara.