На данашњој Седници Савета за економски развој Града разматрани су и прихваћени Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2020. годину и Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2020. годину.

Одлуком о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2020. годину, извршене су неопходне измене овог програма, те је у складу са свеукупном ситуацијом спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом ЅАRS-СoV-2 и извршена корекција планираних активности-речено је у образложењу. У делу Програма који се односи на Финансијски план Туристичке организације Града Новог Сада за 2020. годину извршене су следеће измене, које се односе на приходе из буџета Града Новог Сада, а који се смањују за износ од 7.549.000,00 динара и сада износе 56.783.950,00 динара. Планирани износ средстава из боравишне таксе у износу од 52.500.000,00 динара се такође смањује за износ од 32.500.000,00 динара и сада износи 20.000.000,00 динара. Укупна средства су планирана у износу од 76.783.950,00 динара.

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2020. годину, израдила је, у складу са Законом о пољопривредном земљишту, Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на теритрији Града Новог Сада, коју је образовала Скупштина Града Новог Сада.

Како је речено, Годишњи програм је урађен на основу података Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Нови Сад и садржи  преглед укупних површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама, по облицима својине, по класама и културама, стање заштите пољопривредног земљишта са прегледом система за одводњавање и наводњавање и прегледом побољшања квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака, преглед пољопривредног земљишта у државној својини по катастарским општинама и корисницима на територији Града Новог Сада, план прихода сопственог учешћа, програм утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, преглед бројева јавног надметања за коришћење без плаћања накнаде и бројева јавног надметања по K.O. пo праву пречег закупа – сточари, преглед груписаних надметања по катастарским општинама и укупне површине пољопривредног земљишта у државној својини која је обухваћена надметањима по к.о. и преглед површина пољопривредног земљишта у државној својини које неће бити предмет јавног надметања и разлози изузимања.

Град Нови Сад располаже са око 35 хиљада хектара обрадивог пољопривредног земљишта високог бонитета. Од укупног пољопривредног земљишта на пољопривредно земљиште у државној својини на територији Града Новог Сада односи се 5.276,3246 хектара.