Članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i porodici na današnjoj sednici prihvatili su većinom glasova Predlog odluke o utvrđivanju mera kojima se stvaraju uslovi za bolju dostupnost i pristupačnost u korišćenju zdravstvene zaštite stanovništva u ustanovama primarne zdravstvene zaštite na teritoriji Grada Novog Sada i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Prema prihvaćenom predlogu, bolja dostupnost i pristupačnost u korišćenju zdravstvene zaštite obezbeđuje se merama kojima se poboljšavaju uslovi za rad zdravstvenih ustanova u pogledu prostora i opreme, kao i drugih sredstava za rad, a koja se ne obezbeđuju pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje. Zdravstvene ustanove za koje se uređuju mere su Dom zdravlja Novi Sad, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, 3avod za zdravstvenu zaštitu studenata i Apoteka Novi Sad.

Kako je navedeno u obrazloženju, donošenjem novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti, preuzeta su osnivačka prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Grad Novi Sad. Preuzimanjem osnivačkih prava obezbeđenje sredstava za funkcionisanje zdravstvenih ustanova prelazi u nadležnost AP Vojvodine, ali Grad Novi Sad ima mogućnost obezbeđenja sredstava zdravstvenim ustanovama za postizanje višeg standarda zadravstvene zaštite.