Na današnjoj sednici Saveta za sport i omladinu većinom glasova prihvaćena je Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar-30. septembar 2020. godine.

Informacija koja je na današnjoj sednici prezentovana Savetu odnosi se na JP „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad, iz koje se vidi da je ovo Preduzeće u periodu 01.01.-30.09.2020. godine poslovalo sa gubitkom u iznosu od 124.373.935,11 dinara, a planiralo je dobitak u iznosu od 54.000 dinara. U istom periodu ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 223.577.454,03 dinara, od čega skoro 98% prihoda čine poslovni prihodi – prihodi od sportskih delatnosti i prihodi od zakupa poslovnog prostora, a ukupni rashodi u iznosu od 347.951.389,14 dinara, od čega skoro 97%, čine poslovni rashodi od kojih najznačajni udeo imaju troškovi zarada i naknada zaposlenim, troškovi goriva i energije i troškovi amortizacije. Za vreme trajanja pandemije virusa COVID–19 u Republici Srbiji, umanjeni su prihodi ovog Preduzeća kako po osnovu izdavanja poslovnog i reklamnog prostora, tako i po osnovu ugovorenih kulturnih i sportskih dešavanja.Uz pomoć i zalaganje gradske vlasti obezbeđena je podrška stručnjaka Evropske banke za obnovu i razvoj i Fakulteta tehničkih nauka, gde je angažovana mešovita stručna komisija međunarodnih i domaćih eksperata za izradu projektno-tehničke dokumentacije, kako bi se objekat osposobio i postao samoodrživ energetski efikasan za narednih 40-50 godina. Radovi na obnovi zatvorenog bazena i prostorija u funkciji bazena privode se kraju, a sredstva su obezbeđena iz budžeta Grada Novog Sada u iznosu od 75.000.000,00 dinara i iz donacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije u iznosu od 35.000.000,00 dinara.

Savet je usvojio Predlog odluke o dopuni lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period 2019-2022. godine i Predlog odluke o Projektu „Novi Sad – grad mladih, Srbija – zemlja mladih“.

Predlozima ovih odluka utvrđuju se aktivnosti u interesu mladih u Gradu Novom Sadu, kao Gradu mladih, koje su obuhvaćene Projektom ,,Novi Sad grad mladih – Srbija zemlja mladih”, a koje su proistekle iz Projekta ,,Novi Sad – Evropska prestonica mladih 2019“, kao i uslovi i način njegovog finansiranja. Imajući u vidu ostvarene rezultate Projekta ,,Novi Sad – Evropska prestonica mladih 2019“ ukazuje se potreba da se održi nasleđe Titule, programi za mlade, omladinske radnike, organizacije za mlade, obezbedi podrška radu Omladinskog centra, lokalnim servisima za podršku mladima, i održi saradnja sa gradovima bivšim i aktuelnim omladinskim prestonicama Evrope.

Članovi Saveta usvojili su Predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad i zajedno sa prihvaćenom Informacijom i ostalim predlozima uputili Skupštini grada na dalje razmatranje.