На данашњој седници Савета за спорт и омладину већином гласова прихваћена је Информацијa о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар-30. септембар 2020. године.

Информација која је на данашњој седници презентована Савету односи се на ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, из које се види да је ово Предузеће у периоду 01.01.-30.09.2020. године пословало са губитком у износу од 124.373.935,11 динара, а планирало је добитак у износу од 54.000 динара. У истом периоду остварени су укупни приходи у износу од 223.577.454,03 динара, од чега скоро 98% прихода чине пословни приходи – приходи од спортских делатности и приходи од закупа пословног простора, а укупни расходи у износу од 347.951.389,14 динара, од чега скоро 97%, чине пословни расходи од којих најзначајни удео имају трошкови зарада и накнада запосленим, трошкови горива и енергије и трошкови амортизације. За време трајања пандемије вируса COVID–19 у Републици Србији, умањени су приходи овог Предузећа како по основу издавања пословног и рекламног простора, тако и по основу уговорених културних и спортских дешавања.Уз помоћ и залагање градске власти обезбеђена је подршка стручњака Европске банке за обнову и развој и Факултета техничких наука, где је ангажована мешовита стручна комисија међународних и домаћих експерата за израду пројектно-техничке документације, како би се објекат оспособио и постао самоодржив енергетски ефикасан за наредних 40-50 година. Радови на обнови затвореног базена и просторија у функцији базена приводе се крају, а средства су обезбеђена из буџета Града Новог Сада у износу од 75.000.000,00 динара и из донације Министарства трговине, туризма и телекомуникације у износу од 35.000.000,00 динара.

Савет је усвојио Предлог одлуке о допуни локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период 2019-2022. године и Предлог одлуке о Пројекту „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“.

Предлозима ових одлука утврђују се активности у интересу младих у Граду Новом Саду, као Граду младих, које су обухваћене Пројектом ,,Нови Сад град младих – Србија земља младих”, а које су проистекле из Пројекта ,,Нови Сад – Европска престоница младих 2019“, као и услови и начин његовог финансирања. Имајући у виду остварене резултате Пројекта ,,Нови Сад – Европска престоница младих 2019“ указује се потреба да се одржи наслеђе Титуле, програми за младе, омладинске раднике, организације за младе, обезбеди подршка раду Омладинског центра, локалним сервисима за подршку младима, и одржи сарадња са градовима бившим и актуелним омладинским престоницама Европе.

Чланови Савета усвојили су Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад и заједно са прихваћеном Информацијом и осталим предлозима упутили Скупштини града на даље разматрање.