Članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i porodici na današnjoj sednici jednoglasno su usvojili Predlog odluke o izgradnji novog objekta za prihvatilište za odrasla i stara lica, u Futogu.

Ovim Predlogom odluke predviđeno je da će se novi objekat javne namene od posebnog značaja za Grad Novi Sad, za prihvatilište za odrasla i stara lica u Futogu, čiji bi investitor bio Grad, graditi na parceli broj 1990/5, u javnoj svojini Grada Novog Sada, upisanoj u Listu nepokretnosti broj 7029, i parceli broj 1991 u državnoj svojini RS, upisanoj u List nepokretnosti broj 9052, katastarska opština Futog. Kapacitet objekta je 120 korisnika, ukupne površine oko 6.200 m2, spratnosti P+2, sa namenom za privremeni smeštaj odraslih i starih lica. Poslove investitora u ime i za račun Grada Novog Sada vršiti će Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada, dok će sredstva za izradu projektnotehničke dokumentacije biti obezbeđena u budžetu Grada Novog Sada za 2021. godinu, u skladu sa posebnim programom koji donosi Skupština Grada Novog Sada. Potreba za izgradnjom ovakvog objekta proizilazi zbog povećanog udela starijih građana u strukturi stanovništva, teške materijalne situacije i odsustva porodične podrške, kao i zbog narušenog zdravstvenog stanja većeg broja odraslih i starih lica koja zahtevaju urgentan smeštaj.

Prihvaćeni Predlog odluke upućen je Skupštini Grada Novog Sada, o kojem će odbornici raspravljati na sledećoj sednici Skupštine zakazanoj za 27. novembar.