Чланови Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и породици на данашњој седници једногласно су усвојили Предлог одлуке о изградњи новог објекта за прихватилиште за одрасла и стара лица, у Футогу.

Овим Предлогом одлуке предвиђено је да ће се нови објекат јавне намене од посебног значаја за Град Нови Сад, за прихватилиште за одрасла и стара лица у Футогу, чији би инвеститор био Град, градити на парцели број 1990/5, у јавној својини Града Новог Сада, уписаној у Листу непокретности број 7029, и парцели број 1991 у државној својини РС, уписаној у Лист непокретности број 9052, катастарска општина Футог. Капацитет објекта је 120 корисника, укупне површине око 6.200 м2, спратности П+2, са наменом за привремени смештај одраслих и старих лица. Послове инвеститора у име и за рачун Града Новог Сада вршити ће Градска управа за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада, док ће средства за израду пројектнотехничке документације бити обезбеђена у буџету Града Новог Сада за 2021. годину, у складу са посебним програмом који доноси Скупштина Града Новог Сада. Потреба за изградњом оваквог објекта произилази због повећаног удела старијих грађана у структури становништва, тешке материјалне ситуације и одсуства породичне подршке, као и због нарушеног здравственог стања већег броја одраслих и старих лица која захтевају ургентан смештај.

Прихваћени Предлог одлуке упућен је Скупштини Града Новог Сада, о којем ће одборници расправљати на следећој седници Скупштинe заказаној за 27. новембар.