Članovi Saveta za sport i omladinu na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2021. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2021. godinu.

Kako je na današnjoj sednici rečeno, ovo Preduzeće u 2021. godini planira ukupne prihode u iznosu od 547.730.000,00 dinara, ukupni rashode u iznosu od 547.573.416,00 dinara, tako da će ostvarena dobit biti u iznosu od 156.584,00 dinara. Najznačajniji prihod koji se planira je prihod od zakupa u iznosu od 525.00.000,00 dinara kojeg čine prihod od zakupa poslovnog prostora u iznosu od 270.000.000,00 dinara, prihod od zakupa sportskog prostora u iznosu od 160.000.000,00 dinara, prihod od prodatih ulaznica u iznosu od 70.000.000,00 dinara, prihod od kulture 15.000.000,00 dinara, kao i prihod od marketinga u iznosu od 10.000.000,00 dinara.

Kapitalne subvencije u 2021. godini iz budžeta Grada, planiraju se u ukupnom iznosu od 180.000.000,00 dinara i namenjeni su za rekonstrukciju postrojenja za pripremu bazenske vode zatvorenih i otvorenih bazena u iznosu od 60.000.000,00 dinara i za Izradu projektno-tehničke i investicione dokumentacije za dogradnju i rekonstrukciju objekata JP „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad do nivoa projekta za građevinsku dozvolu u iznosu od 120.000.000,00 dinara sa PDV-om.

Ukupni planirani poslovni rashodi za 2021. godinu ovog Preduzeća iznose 534.423.416,00 dinara, a najveći su troškove zarada, naknade zarada i ostalih ličnih rashoda koji iznose 190.976.416,00 dinara, troškovi goriva i energije, u iznosu od 134.700.000,00 dinara, troškovi amortizacije koji se planiraju u iznosu od 96.400.000,00 dinara kao i obaveze za plaćanje poreza na korišćenje imovine u iznosu od 27.000.000,00 dinara.

Ukupno planirana masa zarada za 2021. godinu za 137 zaposlenih na neodređeno vreme i 15 zaposlenih na određeno vreme nije se povećavala u odnosu na 2020. godinu i iznosi 169.226.316,00 dinara, za zaradu direktora planiran je mesečni nominalni neto iznos od 97.000,00 dinara, odnosno 1.164.000,00 dinara na godišnjem nivou dok je za predsednika i članove Nadzornog odbora Preduzeća planirana naknada  od po 25.000,00 dinara u neto iznosu, što je na godišnjem nivou u bruto iznosu od ukupno 1.415.100,00 dinara.

U toku naredne godine Preduzeće će u jednakim mesečnim ratama otplatiti ukupno 14.583.333,31 dinara duga i 3.406.357,72 dinara kamate i na dan 31. decembra 2021. godine kreditno zaduženje će iznositi 85.416.666,69 dinara. Kreditna sredstva su upotrebljena za sprovođenje Programa rešavanja viška zaposlenih, sa rokom otplate 48 meseci i grejs periodom od 24 meseca, gde je precizirano da prva rata dospeva 15. juna 2021. godine.

Javno preduzeće ,,Sportski i poslovni centar Vojvodina Novi Sad u poslovnu 2021. godinu prenosi pozajmice koje planira da vrati u toku godine a to su, pozajmica JKP „Vodovod i kanalizacija“ u iznosu od 12.636.221,53 dinara, pozajmica JP ,,Informatika“ u iznosu od 1.416.666,73 dinara i pozajmica JP ,,Urbanizam“ u iznosu od 1.062.500,00 dinara.