Чланови Савета за спорт и омладину на данашњој седници већином гласова прихватили су Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину и Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину.

Како је на данашњој седници речено, ово Предузеће у 2021. години планира укупне приходе у износу од 547.730.000,00 динара, укупни расходе у износу од 547.573.416,00 динара, тако да ће остварена добит бити у износу од 156.584,00 динара. Најзначајнији приход који се планира је приход од закупа у износу од 525.00.000,00 динара којег чине приход од закупа пословног простора у износу од 270.000.000,00 динара, приход од закупа спортског простора у износу од 160.000.000,00 динара, приход од продатих улазница у износу од 70.000.000,00 динара, приход од културе 15.000.000,00 динара, као и приход од маркетинга у износу од 10.000.000,00 динара.

Капиталне субвенције у 2021. години из буџета Града, планирају се у укупном износу од 180.000.000,00 динара и намењени су за реконструкцију постројења за припрему базенске воде затворених и отворених базена у износу од 60.000.000,00 динара и за Израду пројектно-техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објеката ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад до нивоа пројекта за грађевинску дозволу у износу од 120.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Укупни планирани пословни расходи за 2021. годину овог Предузећа износе 534.423.416,00 динара, а највећи су трошкове зарада, накнаде зарада и осталих личних расхода који износе 190.976.416,00 динара, трошкови горива и енергије, у износу од 134.700.000,00 динара, трошкови амортизације који се планирају у износу од 96.400.000,00 динара као и обавезе за плаћање пореза на коришћење имовине у износу од 27.000.000,00 динара.

Укупно планирана маса зарада за 2021. годину за 137 запослених на неодређено време и 15 запослених на одређено време није се повећавала у односу на 2020. годину и износи 169.226.316,00 динара, за зараду директора планиран је месечни номинални нето износ од 97.000,00 динара, односно 1.164.000,00 динара на годишњем нивоу док је за председника и чланове Надзорног одбора Предузећа планирана накнада  од по 25.000,00 динара у нето износу, што је на годишњем нивоу у бруто износу од укупно 1.415.100,00 динара.

У току наредне године Предузеће ће у једнаким месечним ратама отплатити укупно 14.583.333,31 динара дуга и 3.406.357,72 динара камате и на дан 31. децембра 2021. године кредитно задужење ће износити 85.416.666,69 динара. Кредитна средства су употребљена за спровођење Програма решавања вишка запослених, са роком отплате 48 месеци и грејс периодом од 24 месеца, где је прецизирано да прва рата доспева 15. јуна 2021. године.

Јавно предузеће ,,Спортски и пословни центар Војводина Нови Сад у пословну 2021. годину преноси позајмице које планира да врати у току године а то су, позајмица ЈКП „Водовод и канализација“ у износу од 12.636.221,53 динара, позајмица ЈП ,,Информатика“ у износу од 1.416.666,73 динара и позајмица ЈП ,,Урбанизам“ у износу од 1.062.500,00 динара.