Na današnjoj Sednici Saveta za ekonomski razvoj grada razmatrani su Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2021. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Društva sa ograničenom odgovornošću Poslovni inkubator Novi Sad – Business incubator Novi Sad o raspodeli dobiti za 2019. godinu.

Kako je na sednici rečeno, za realizaciju Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2021. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 112.217.986,00 dinara prihoda iz budžeta Grada, od kojih će Turistička organizacija Grada Novog Sada u 2021. godini realizovati dve programske aktivnosti, i to: Upravljanje razvojem turizma za šta je predviđeno 49.511.986,00 dinara i Promocija turističke ponude sa 62.706.000,00 dinara.

Po 3avršnom računu Poslovni inkubator Novi Sad – Buѕіneѕѕ іncubator Novі Ѕad za 2019. godinu, ostvarilo je neto dobit u iznosu od 80.104,00 dinara. U skladu sa navedenim, dobit utvrđena po Redovnom finansijskom izveštaju za 2019. godinu, raspoređuje se na sledeći način: deo dobiti u iznosu od 40.052,00 dinara, što predstavlja 50% od utvrđenog viška prihoda nad rashodima, uplaćuje se u korist računa budžeta Grada Novog Sada, a ostatak dobiti u istom iznosu, uplaćuje se u korist računa budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine – rečeno je prilikom obrazlaganja.

Oba predloga su prihvaćena jednoglasno i biće upućena na sednicu Skupštine Grada na dalje razmatranje.