Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova usvojili, Predlog odluke o Programu mera za unapređenje uslova života u naseljenim mestima Ledinci i Stari Ledinci za 2020. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2020. godinu, Predlog odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada putem izgradnje objekta javne namene od posebnog značaja za Grad Novi Sad, a za potrebe Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad, na Vidovdanskom naselju u Novom Sadu, Predlog odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada putem izgradnje objekta od posebnog značaja za Grad Novi Sad – Sportskog kompleksa u Futogu i Predlog odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada putem izgradnje objekta javne namene od posebnog značaja za Grad Novi Sad – atletske dvorane i stadiona sa infrastrukturom u Novom Sadu.

Savet je prihvatio Predlog odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu, Predlog odluke o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2021. godini, Predlog odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2021. godinu, Predlog odluke o Programu izgradnje objekta za potrebe Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad na Vidovdanskom naselju u Novom Sadu za 2021. godinu, Predlog odluke o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2021. godinu, Predlog programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2021. godinu – tekuće subvencije, Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu organizovanja poslova u vršenju komunalnih delatnosti isporuke vode i uklanjanja voda i Predlog odluke o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2021. godini.

Većinom glasova usvojeni su predlozi odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javno kumunalnog preduzeća „Lisje“, Javno kumunalnog preduzeća „Čistoća“, Javno kumunalnog preduzeća „Gradskoo zelinilo“ i Javno kumunalnog preduzeća „ Zoohigijena i Veterina Novi Sad“, za 2021. godinu

Na današnjoj sednici usvojen je Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o Programu investicionih ulaganja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2021. godinu, koji se ne finansira iz budžeta Grada Novog Sada, zatim Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinske radne grupe za upravljanje komunalnim otpadom za 2021. godinu i predlozi odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2021. godinu na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom i na izgradnji sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Grada Novog Sada.

Savet je usvojio predloge odluke o Programu investicionih aktivnosti javno kumunalnih preduzeća za 2021. godinu i to, „Vodovoda i kanalizacije“, „Tržnice“, “Gradskog zelenila“, „Parking servisa“, „Puta“ i JGSP „Novi Sad“, kao i predloge rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja novosadskih javno komunalnih preduzeća za 2021. godinu.