Na današnjoj sednici Saveta za zaštitu životne sredine članice i članovi su imali priliku da se upoznaju sa radom Gradske uprave za zaštitu životne sredine i planovima Grada Novog Sada na daljem unapređivanju zaštite životne sredine, održivog razvoja i energetske efikasnosti u 2021. godini.

Program rada za 2021. godinu obuhvata aktivnosti koje se odvijaju redovno i obuhvataju  pripremu, donošenje i realizaciju programa i planova zaštite životne sredine, kontinuiranu kontrolu i sistematsko praćenje stanja životne sredine (monitoring), putem ovlašćenih stručnih organizacija, informisanje i objavljivanje podataka o stanju i kvalitetu životne sredine, zaštitu prirode i zaštićenih prirodnih dobara primenom domaćih i međunarodnih propisa i standarda, pripremu i donošenje akata o zaštiti određenih prirodnih dobara, sprovođenje postupka procene uticaja projekata na životnu sredinu, u skladu sa zakonom, kao i odlučivanje o potrebi procene uticaja, određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja i odlučivanje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja – rečeno je na sednici.

Takođe, u Programu za 2021. godinu naći će se i Akcioni plan zaštite od buke na teritoriji grada, koji podrazumeva izradu strateških karata nivoa buke i smart sistema za monitoring buke, kao i realizacija izrade Katastra zelenila u gradu koji će omogućiti tačan uvid, odnosno identifikaciju postojećih zelenih površina i u kakvom se stanju one nalaze.

Zbog velikog zagađenja vazduha koje potiče od saobraćaja, planira se davanje podrške građanima za kupovinu bicikala putem sufinansiranja. To bi bio prvi pilot-projekat na teritoriji Srbije, a inicijativu su pokrenule nevladine organizacije kao vid podizanja svesti kod građana za očuvanje životne sredine, naglasila je članica Gradskog veća za imovinu i imovinsko-pravne poslove, zaštitu životne sredine i održivi razvoj i energetsku efikasnost Mira Radenović.

Ona je takođe ukazala na dve značajne aktivnosti u prethodnom periodu, a to je akcija uklanjanja radioaktivnih gromobrana i formiranje „Zelene stolice“, koja predstavlja dobar mehanizam saradnje civilnog društva i Skupštine grada u kreiranju javnih politika.