На данашњој седници Савета за заштиту животне средине чланице и чланови су имали прилику да се упознају са радом Градске управе за заштиту животне средине и плановима Града Новог Сада на даљем унапређивању заштите животне средине, одрживог развоја и енергетске ефикасности у 2021. години.

Програм рада за 2021. годину обухвата активности које се одвијају редовно и обухватају  припрему, доношење и реализацију програма и планова заштите животне средине, континуирану контролу и систематско праћење стања животне средине (мониторинг), путем овлашћених стручних организација, информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине, заштиту природе и заштићених природних добара применом домаћих и међународних прописа и стандарда, припрему и доношење аката о заштити одређених природних добара, спровођење поступка процене утицаја пројеката на животну средину, у складу са законом, као и одлучивање о потреби процене утицаја, одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја и одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја – речено је на седници.

Такође, у Програму за 2021. годину наћи ће се и Акциони план заштите од буке на територији града, који подразумева израду стратешких карата нивоа буке и смарт система за мониторинг буке, као и реализација израде Катастра зеленила у граду који ће омогућити тачан увид, односно идентификацију постојећих зелених површина и у каквом се стању оне налазе.

Због великог загађења ваздуха које потиче од саобраћаја, планира се давање подршке грађанима за куповину бицикала путем суфинансирања. То би био први пилот-пројекат на територији Србије, а иницијативу су покренуле невладине организације као вид подизања свести код грађана за очување животне средине, нагласила је чланица Градског већа за имовину и имовинско-правне послове, заштиту животне средине и одрживи развој и енергетску ефикасност Мира Раденовић.

Она је такође указала на две значајне активности у претходном периоду, а то је акција уклањања радиоактивних громобрана и формирање „Зелене столице“, која представља добар механизам сарадње цивилног друштва и Скупштине града у креирању јавних политика.