Članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i porodici na današnjoj sednici jednoglasno su usvojili Predlog odluke o izmeni i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada.

Ovim Predlogom odluke, predviđena je kao nova dnevna usluga u zajednici, usluga svratište za decu ulice, koja se, prema do sada važećoj odluci, finansirala u okviru programa unapređenja socijalne zaštite. Uređeno je da se usluga svratišta obezbeđuje deci i mladima koji žive ili rade na ulici i koji dobrovoljno zatraže ili pristanu na ovu uslugu, radi pružanja privremenih ili povremenih intervencija i zadovoljavanja trenutnih potreba korisnika, kao i posredovanja u obezbeđivanju dostupnosti drugih usluga u zajednici, i obuhvata boravak, ishranu, održavanje lične higijene, obezbeđivanje odeće i obuće, psiho-socijalne podrške, edukacije, posredovanja u obezbeđivanju dostupnosti zdravsgvenih, obrazovnih, socijalnih, pravnih i drugih aktivnosgi u zavisnosti od potreba korisnika. Planirana sredstva za ovu uslugu socijalne zaštite  u budžetu Grada Novog Sada za 2021. godinu iznose 11.418.000,00 dinara.

Na današnjoj sednici Savet je usvojio i Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu za 2021. godinu.

Predloženim Programom investicionih aktivnosti Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu za 2021. godinu, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 7.500.000,00 dinara, na ime projektnog planiranja i aktivnosti kao što su, Izrada grafičke i numeričke analize prostornih mogućnosti lokacije i razrada mogućih funkcionalnih šema prostorne organizacije objekta prihvatilišta u cilju definisanja pretprojektnih uslova i zahteva projektnog zadatka, zatim Izrada geodetskog snimka lokacije i geomehaničkog elaborata i Izrada projektno-tehničke dokumentacije, u okviru formulisanja tehničkih zahteva za izgradnju budućeg objekta prihvatilišta u okviru koje se planira izrada idejnog rešenja, na osnovu kojeg se podnosi zahtev za izdavanje lokacijskih uslova Gradskoj upravi za urbanizam i građevinske poslove kao i izrada AG projekta za građevinsku dozvolu.

Prihvaćeni predlozi odluke upućeni su Skupštini Grada Novog Sada, o kojem će odbornici raspravljati na sledećoj sednici Skupštine zakazanoj za 8. februar.